Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

EUR/USD: 1.2122USD/RUB: 73.3800GBP/USD:  1.3688
  USD EUR GBP RUB x100
ALYŞ 3.4913 4.2322 4.7789 4.7578
SATYŞ 3.5175 4.2639 4.8148 4.7935
Soňky üýtgetme: 21 Ýanwar 2021, Walýutalaryň nyrhlary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

2020-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara ülňülerine laýyklykda garaşsyz audit barlagyny geçirmek üçin

HALKARA BÄSLEŞIK

yglan edýär.

 Ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bäsleşik boýunça teklipler köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilen gününden başlap 30 güniň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda kabul edilýär.

Tender resminamalary almak üçin aşakdaky salgyda ýa-da tveb@online.tm elektron poçtasynyň üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz.

Salgymyz: ş. Aşgabat, Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 63 15

faks: +993 12 40 65 63

Gazet "Neýtralnyý Türkmenistan" 18.12.2020 ý. №322 (29682)

 

 

Nagt däl hasaplaşyklar.

Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň çäklerinde bank ulgamynyň işine döwrebap tehnologiýalar, häzirki zaman bank hyzmatlary ornaşdyrylýar. Bu bank hyzmatlarynyň içinde aýratyn hem fiziki şahslar üçin şahsy maksatlar, şahsy zerurlyklar üçin ulanylýan bank kartlary arkaly geçirilýän nagt däl hasaplaşyklar aýratyn möhüm orna eýedir.  Dowamy

“Millikart” bank kartynyň amatlyklary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde milli ykdysadyýetimiz ähli ugurlar boýunça diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär. Ähli ykdysady pudaklar bilen bir hatarda bank ulgamynyň işjeňligi hem yzygiderli ýokarlandyrylýar. Dowamy

Turkmenistanyn Hokumetinin halkara maya bazaryndaky resmi wekili bolup duryar

Bank dasary ykdysady aragatnasyklary berkitmek we osdurmek, seyle hem Turkmenistanyn walyuta bahbidini we Turkmenistanyn dasary ykdysady isine gatnasyjylaryn bahbitlerini goramak ucin esaslandyrylan

Turkmenistanyn Hokumetinin halkara maya bazaryndaky resmi wekili bolup duryar

Bank dasary ykdysady aragatnasyklary berkitmek we osdurmek, seyle hem Turkmenistanyn walyuta bahbidini we Turkmenistanyn dasary ykdysady isine gatnasyjylaryn bahbitlerini goramak ucin esaslandyrylan

+993 (12) 40-64-14 , 40-64-16,  40-64-17,  40-64-18 (09:00 - 18:00)

+993 (12) 40-64-19 , 40-64-20,  40-64-21,  40-64-27 (09:00 - 18:00)

+993 (12) 40-64-28 , 40-64-29,  40-64-30,  40-64-31 (09:00 - 18:00)

+993 (12) 40-60-08 (gije-gundizin)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Mastercard, Millikart we Visa kart saklaýjylar üçin täze hyzmat

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Siziň pul serişdeleriňiziň howupsyzlygy üçin zerurlyk bolmadyk wagty kartyňyzy togtadyp bilýändigiňizi Size habar berýär:

Giňişleýin

Hormatly müşderiler!

Karz almak üçin ýüz tutmalaryňyzy  hem-de resminamalaryňyzy “Online” tertipde bankyň resmi web-saýtynda  www.tfeb.gov.tm  hem-de  karz@tfeb.gov.tm  elektron poçtasynyň üsti bilen amala aşyrylýandygyny Size habar berýär

MasterCard, Millikart и Visa kart üçin täze hyzmatlar:

Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi barada “SMS-habarnama” we “Balans soragnamasy”

Giňişleýin

MASTERCARD - halkara töleg kartlary

Giňişleýin

 

Maýa goýum — Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maýa goýum syýasaty ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginleriniň we netijeliliginiň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Bu ugurda öňde durýan wezipeleri çözmek hem-de bazar gatnaşyklaryny öňe ilerletmek, halk hojalyk toplumyny düzümleýin özgertmek, ählumumy söwda, ylmy-tehniki we ykdysady gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolan täzeçil usullary pugtalandyrmak üçin Türkmenistanyň ykdysadyýetine daşary ýurt maýasyny çekmek işiniň ähmiýeti barha ýokarlanýar.  Dowamy

 

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň 28 ýylyň dowamynda gazanan netijeleri.

2020-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň döredilmegine 28 ýyl dolýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji ýylyň 27-nji ýanwaryndaky UP-278 belgili Permany bilen döredildi. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky uzak ýol geçip, bankyň işgärleriniň jebislenen topary bilen alyp barýan netijeli işlerinde belli sepgitlere ýetdi we  müşderilere ygtybarly hyzmat etmek arkaly olaryň ynamyny gazandy.

Dowamy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklady.    Dowamy

Türkmenistanyň Halkara işewürlik bileleşigindäki abraýy barha ýokarlanýar

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maýa goýum syýasatynyň esasy ugurlary Türkmenistanyň dünýä bazaryndaky bäsdeşlige ukyply artykmaçlyklaryndan ugur almak bilen kesgitlenilýär.

Dowamy

 • Hemmesi
 • Bank Barada
 • Edara Görnüşli Taraplar
 • Kiçi We Orta Telekiçilik
 • Şahsy Taraplar
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Dowamyny ýükle / hemmesini ýüklemek üçin SHIFT basyň Hemmesini ýükle

Täzelikler

 • Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maslahat geçirdi >

    /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   19.01.2021  /    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary welaýatlarynyň Dowamy...
 • Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar >

    /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   15.01.2021  /     Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy Lebap welaýatyna Dowamy...
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi >

    /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   14.01.2021  /    Lebap welaýatyna iş sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Dowamy...
 • 1