Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmendaşaryykdysadybanky Visa International halkara töleg sistemasynyň agzasy bolup durýar we hemme VISA kart hyzmatlaryny üpjün edýär, şeýle hem VISA BUSINESS emissiýasyny amala aşyrýar.

VISA BUSINESS karty – bu edara görnüşli taraplar üçin ýönekeý bonkamat kartlaryndan seredeniňde gowy. Bu dünýäniň millionlarça söwda kärhana nokatlarynyň çykdaýjylaryny tölemegiň netijeli usuly. Şu VISA BUSINESS karty ulanyjy 24 sany millionlarça söwda nokatlarynda ulanup biler, şol sanda 1 million bankomatlar, dünýäniň 170-den gowrak ýurduna barabar.

VISA BUSINESS karty aýry-aýry töleg etmäge niýetlenendir, guramanyň adyndan ýa-da kärhananyň adynda , iş sapary bilen gidilende, wekilçilik çykdaýjylary hasaplamak üçin olary ulanmak oňaýly.

Pul serişdeleriň howpsyzlygy – Nagt serişdelerden tapawutlylykda ýitirilen ýa-da ogurlanan karty Siz bahym ýatyryp ýa-da çalyşyp bilersiňiz.

Siziň kärhanaňyzyň ýeňil hasaba alyş amallar – Kart kärhananyň işgäriniň korporatiwniý kart hasabyna berkidilýär, her bir kartda şahsy limit dikeltmäge rugsat berilýär. Şeylelikde işgärleriň iş gerekligi sebäpli harçlamalary ýeňillik we raharatlyk bilen gözegçilik edilýär. Şonça sowulan ýagdaýynda işçi işgärleriň gerekli ýeňil we rahat, gözegçilik edilýär, şeýle hem bughalter hasabyny täsirli aňsatlaşdyrýär, we bölünip aýyrma serişdelerini aňsatlaşdyrýar. Bank her aý göçürim hasabyň jikme-jik maglumatlary amallara berýär.

Öz kärhanaňyzyň çykdaýjylaryny gözegçilik ediň. Siziň guramaňyzyň işgärleri VISA kart ulanmagy çykdaýjylary etmäge telekeçilige höwes berýän gowy gözegçilik etmäge ýörite serişdeleri ulanmaga we berjaý etmäge düzgün tassyklanan.

Töleg etmäge rahatlyk – elekton tölegi nagt hasaplaşyklar bilen deňeşdirilende , çekler we beýleki köne usul töleglerden netijeli we çalt.

VISA BUSINESS kartany müşderileriň giň toparynyň şular hem ulanyp biler:

  • Türkmendaşaryykdysadybankynyň bank kartoçkalary bilen Türkmenistanda we daşary ýurtlarda hem ulanmak rahat.