Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Döwlete dahylsyz hususy kärhanalara we telekeçilere önümçilik maksatly berilýän karzlar:

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakyndaky” hem-de “Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakyndaky” karary esasynda  ýeňillikli karzlary hödürleýär:
Ýyllyk 1% göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete
 
  • oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskowatorlary hem-de buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin;
Ýyllyk 5 % göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete
 
  • maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin.
 

Resminamalar, karz almak üçin bank edara görnüşli taraplara ygtyýar berýär:

  • Karz talaplygy ýa-da arza
  • Telekeçi- meýilnamasy
  • İň soňky hasabat wagtynyň balansy we öňki 3 ýylyň balansy
  • Girdejiniň we ýitginiň hasaby
  • Şertnamaň nusgasy, karz harytlary tassyklamaga hasap-fakturasy, ýerine ýetirýän işiňiz, wezipäňiz
  • Esaslandyryjynyň resminamalarynyň nusgasy, edara görnüşli taraplaryň bellenendiginiň şahadatnamasy we edaralaryň ýeketäk döwlet sanawyndan göçürme
  • Nusgasy golly, möhürli kartoçkasy, tassyklanan natarius ýa-da ýokarda durujy guramalar

Karz HasaplaýjyjQuery UI Slider - Snap to increments

Mukdary belläň:
Karz hili:

Möhleti belläň


Aýda tölemeli: