Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Hasaplaşyk-kassa hyzmatlary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine toplumlaýyn hasaplaşyk–kassa hyzmatlaryny hödürleýär. Şu aşakdakylar hödürlenýän hyzmatlaryň sanyna girýär:

  • Müşderileriň bank hasaplaryny açmak we hyzmat etmek
  • Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak
  • Pul serişdeleriniň hereketi boýunça şahsy taraplara pul serişdelerini tölemek

VISA Business – korportiw halkara kartlar

Türkmendaşaryykdysadybanky Visa International halkara töleg sistemasynyň agzasy bolup durýar we hemme VISA kart hyzmatlaryny üpjün edýär, şeýle hem VISA BUSINESS emissiýasyny amala aşyrýar.

VISA BUSINESS karty – bu edara görnüşli taraplar üçin ýönekeý bonkamat kartlaryndan seredeniňde gowy. Bu dünýäniň millionlarça söwda kärhana nokatlarynyň çykdaýjylaryny tölemegiň netijeli usuly.

Karz bermek

Döwlete dahylsyz hususy kärhanalara we telekeçilere önümçilik maksatly berilýän karzlar:

Depozit we konwersiýa amallary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistandaky täjirçilik banklaryň arasynda Reuters Dealing-2000 maglumat-söwda ulgamyndan peýdalanýan ýeke-täk bankdyr.

Bu ulgam Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna depozit we konwersion amallary we daşarky bazarda gymmat bahaly kagyzlar bilen amallary geçirmäge, walyutalaryň, gymmat bahaly metallaryň, çig nebit, pagta we beýleki harytlaryň nyrhlaryna baha kesilişini häzirki döwürde hakyky ýagdaýyny anyklamaga mümkinçilik berýär.

Faktoring

Faktoring – Tabşyryjy üçin söwdanyň täze görnüşi, wagtlaýyn söwda päsgelçiligi barlamak, netijesinde satyn alyjylara öz möhletinde däl töleme borjuny çäkli karz geçirme öýjükleri olar üçin el ýeterli

Bu nähili işleýär:

  • Tabşyryjy Satyn alyjynyň tabşyrmak şertnamasyna laýyklykda harytlary tabşyrmany amala aşyrýar
  • Tabşyryjy harydy tabşyrandygy barada tassyklaýan hemme resminamalary Banka tabşyrýar

Demir sandyklaryň kärendesi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere gymmat bahaly kagyzlary, gizlin resminamalary, ýuridiki resminamalary, elektron görnüşli maglumatlary, altyn-kümxş şaýlary, gadymy suratlary we beýleki gymmat bahaly zatlary goýmak üçin bank demir sandyklary kärendesine hödürleýär.

Dokumentar amallar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň daşary söwdasyna hyzmat etmekde esasy orunlaryň birini eýeleýär. SWIFT Halkara maliýe telekommunikasiýa bileleşiginde agzalyk, daşary ýurt banklary bilen korrespondent gatnaşyklarynyň giň ulgamynyň bolmagy we bankyň işgärleriniň ýokary hünärliligi daşary söwda dokumentar amallaryny amala aşyrmak babatynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyň möhüm artykmaçlygydyr.

Import şertnamalaryň söwda maliýeleşdirilmegi

“Söwda maliýeleşdirilmegi" – hasapaşyklaryň ygtybarlygyny we zerur serişdeleriň elýeterli bolmagyny üpjün edýän iň amatly guraldyr. Bu önümiň ulanylmagy biziň müşderilerimiziň söwda amallarynyň maliýeleşdirilmegine giň mümkinçilikleri döredýär:

Pul geçirmeleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine pul geçirmeleriniň şu aşakdaky görnüşlerini hödürleýär:

  • Türkmen manadyndaky pul geçirmeleri
  • Daşary ýurt pulundaky pul geçirmeleri

Kiçi we orta telekeçiligi goldamak maksatnamasy

Türkmenistanyň Prezientiniň Kiçi we orta telekeçiligi goldamak syýasatyny ýaýbaňlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky täze «Kiçi we orta telekeçiligi goldamak maksatnamasyna» laýyklykda ýeňillikli karzlary hödürleýär.

Bu meýilnama esasynda Türkmenistanyň hususy kärhanalaryna we telekeçilerine şu karz hyzmatlary hödürlenýär:

Depozitler

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine milli hem-de daşary ýurt walýutasynda dürli görnüşli depozitleri hödürleýär.

Müşderi bilen dürli möhletli we pully depozit baglaşmak mümkindir. Depozitlar bir aý we ýokary möhlet bilen açylýar. Milli walýutadaky depozitleriň göterim stawkalary 3-den 8-ýyllyk göterim aralygynda üýtgäp,daşary ýurt walýutasynda bolsa, 2-den 5 ýyllyk göterim aralygynda üýtgäp durýar.

Pul çalşyş amallary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine daşary ýurt puly we ýol çekleri (pullaryň esasy görnüşleri boýunça) bilen pul çalşyş amallarynyň giň sanawyny hödürleýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hyzmatlary şu aşakdakylary öz içine alýar:

  • Bank tarapyndan daşary ýurt puluny täjirçilik hökümetinden satyn almak we satmak amallary

MILLIKART "Zähmet haky" taslamasy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döwürdeş karz edarasy hökmünde öz işini öňe gidiş hyzmat formalaryny girizmäge gönükdirýär. Şeýle formalarynyň biri hem Bank kartlaryny ulanylyp geçirilýän işleriniň hyzmat etmegidir.

Türkmenistanyň banklarynyň arasynda birinji bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky MILLIKART kartlarynyň hyzmatyny üpjün edýän öz lokal töleg sistemasyny işläp taýýarlady.