Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ýerinde duranok we biziň durmuşumyza hemme täze tehnalogiýalar işjeň girişdi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, häzirki zaman karz döretmegi, öňdebaryjy form hyzmatlaryny girizmekde öz işini ugrukdyrdy.

Şeýle forumlaryň biri hyzmat işlerini halkara bank Visa kartyny ulanmakda görkezýär, Bankyň çykarany ýaly, şeýle hem başga daşary ýurt banklar.

Edara görnüşli taraplar üçin Bank Visa: Visa Elekton, Visa Classic we Visa Gold kartlaryny goýberýär.

Visa – elektron – iň el ýeterli we giňden ýaýran halkara plastik karty, muňa garamazdan Visa elektron bu başlangyç dereje, ol çynlakaý hatarda üstünlik berýär:

  • Pul serişdeleriniň howpsuzlygy
  • Islendik Visa bankomatdan nagt çykarmak, şeýle hem daşary ýurtlarda
  • Dünyäniň hemme millionlarça nokatlarynda hasaplaşyk mümkinçiligi
  • Ýokary depginde howpsyzlyk gözegçiligi
  • Internetde kartoçka töleg mümkinçiligi (saýdyň töleg ulgamynyň mümkinçiligine görä)

Şeýle-de seredin: Visa karty talyplar üçin