Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary!
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, Size
VISA halkara töleg ulgamy bilen bilelikde ulanyşa girizilen
“Milli VISA kartyny” hödürleýär!

Kartyň ähli mümkinçiliklerinden, ýagny:

  • Halkara çipi arkaly amallaryň has-da ygtybarlylygyny gazanmak;
  • Tölegleriň çalt geçýän galtaşyksyz tilsimatlarydan peýdalanmak;
  • Elektron söwda modulynyň üsti bilen internet arkaly söwda etmek;
  • Satyn alan harytlaryňyz üçin tölegleri söwda we hyzmat ediş nokatlarynda amala aşyrmak;
  • Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketini “SMS- habarnama” we “Balans soragnamasy” arkaly görüp bilmek;
  • Pul serişdeleriňiziň howpsuzlygy üçin SMS-habarnama  arkaly zerur bolan halatynda öz kartyňyzyň hereketini özbaşdak togtatmak ýa-da kartyňyzy işjeň  ýagdaýyna  getirmek;
  • Bankomatlaryň üsti bilen nagt pul almak mümkinçiligi;
  • Pul serişdeleriňiziň galyndysyna 5% ýyllyk girdeji almak,

we başga-da ençeme amatlyklaryndan Sizi peýdalanmaga çagyrýarys!

Bank kartyny resmileşdirmek üçin Size bank kartlary bilen işleýän bölüme barmak gerek (29-30-njy äpişge), Bankyň hasaplaşyk amallar müdürligi, pasport, kopiýasyny getirmeli we kartoçkany açyandygyňyz üçin arzany doldurmaly.