Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine toplumlaýyn hasaplaşyk-kassa hyzmatyny hödürleýär. Şu aşakdakylar hödürlenilýän hyzmatlaryň sanyna girýär:

  • Müşderileriň bank hasaplaryny açmak we hyzmat etmek
  • Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak
  • Pul serişdeleriniň hereketi hakynda derhal maglumat bermek

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hyzmat edilende müşderi bank amallaryny kämilleşdirmegiň tertibi, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň dürli bank önümlerini peýdalanmagyň mümkinçilikleri hakynda bankyň işgärleriniň maslahatlaryndan hemişe peýdalanmak mümkinçiligine eýedir. Müşderiniň pul serişdelerini geçirmek hakyndaky töleg tabşyryknamalaryny ýerine ýetirmek günü birin amala aşyrylýar.

Hasap açdyrmak üçin Siz hasaplaşyk bölümiň şahsy görnüşli taraplaryna pasportyňyz we hasap açdyrmak üçin arzany doldurmaly.

Şahsy görnüşli taraplar üçin öz manadymyzda hasap açdyrmak – 20 manat.

Şahsy görnüşli taraplar üçin daşary ýurt pulunda hasap açdyrmak üçin – 7 ABŞ dollary.