Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy?
Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy?
Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi?
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda Siz olar üçin halkara VISA we MasterCard kartlaryny açyň.

VISA we MasterCard kartlarynyň amatlyklary:

  • Pul serişdeleriniň howpsyzlygy
  • Islendik wagtda Bankomatda nagt pul serişdeleri alyp bolmaklygy
  • Söwda nokatlarda nagt däl hasaplaşyklaryň mümkinçiligi
  • VISA we MasterCard kartlarynyň kömegi bilen okuw üçin kitaplary, harytlary we beýleki hyzmatlary internetiň üsti bilen satyn almak bolýa

Halkara VISA we MasterCard kartlary Siziň çagalaryňyzyň Rahatlygy we howpsyzlygydyr !!!