Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Tomus! Dynç alyş we syýahat döwri!

MasterCard we VISA kartynyň mümkinçiliklerini ulanmak üçin - iň amatly wagt!

  • Myhmanhanalarda ýer we uçar peteklerini belläp bilersiňiz;
  • Bütin dünýäde söwda merkezlerde we dükanlarda harytlary satyn alyp bilersiňiz;
  • Siz nirede bolsaňyz hem bankomatlaryň üsti bilen nagt pullary alyp bilersiňiz;
  • Internetiň üsti bilen harytlary we hyzmatlary toläp bilersiňiz;