Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere gymmat bahaly kagyzlary, gizlin resminamalary, ýuridiki resminamalary, elektron görnüşli maglumatlary, altyn-kümüş şaýlary, gadymy suratlary we beýleki gymmat bahaly zatlary goýmak üçin bank demir sandyklary kärendesine hödürleýär.

Demir sandyklary ýörite saklanýan jaýlarda goragçy enjamlar bilen ýerleşdirilendir.

Demir sandyklary saklanýan ýörite jayň gerimniň daş-töweregi berk üpjün edilen Bankyň işgärlerine we demir sandygyny kärendesine alan müşderilere rugsat ygtyýarlanandyr. Kärende baradaky şertnama baglaşylandan soňra, gizlin ylalaşyk boýunça, diňe müşderä demir sandyklar ygtyýar berilýär.

 

Siz kärenda alan hususy bank demir sandyklaryňyzy islendik mölet bilen kärende şertnamanyzyň möhletini uzaldyp bilersiňiz, şeýle hem kärendesine alan demir sandyklary hukugyny öz ynanýan tarapyňyza ulanmaga mümkinçilik bar.