Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Maliýe hasabatlar

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň Audit we Ýyllyk hasabatlary şu ýerden göçürip bilersiňiz...

 

Dowamy...

Türkmenbaşy ş. Şahamça

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň hukuk salgysy: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň  "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly köçesi

Dowamy...

Maglumatlar

Umumy informasiýa

Doly ady
Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky
Gysga ady
Daşaryykdysadybank
Müdiriýetiň Başlygy
Jepbarow Rahimberdy Jepbarowiç

Dowamy...

Bankyň taryhy

          Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky 1992-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda öňki TSSR-iň Daşary ykdysady iş bankynyň esasynda döredildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň yzysüre bankyň işläp başlamagy bilen, ilkinji işleriň hatarynda Türkmenistanyň maýa goýum syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilip, ýurdumyz özbaşdak döwlet hökmünde dünýäniň ykdysady ulgamyna işjeň gatnaşmaga girişdi. Bankyň döredilmeginiň esasy maksady ýurduň milli ykdysadyýetini düýpli özgertmek we ykdysady ösüşi üpjün etmek netijesinde giň möçberli maýa goýum maksatnamasyny durmuşa geçirmek bolup durýar.

Dowamy...

Üstünlikler we sylaglar

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady hem-de syýasy mümkinçilikleriniň açylmagynda we dünýäniň ykdysady ulgamyna işjeň goşulmagynda ähli degişli ulgamlaryň işi bilen baglylykda dünýäniň bu babatdaky tejribesinden hem-de ýurduň bar bolan mümkinçiliklerinden ugur alýan tagallalar durmuşa geçirilýär. Bu işleriň hatarynda döwletimiziň maýa goýum syýasatyny yzygiderli ilerletmek, onuň çäginde iri göwrümli taslamalary ýola goýmak maksatlary nazarda tutulýar. Türkmenistanyň ykdysady ulgamynyň esasy aýratynlyklarynyň biri bolan maýa goýumlaryň artdyrylmagy Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň wezipelerinde we amala aşyrýan işlerinde aýdyň ýüze çykýar.

Dowamy...

Korrespondent gatnaşyklary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň habarçy hasaby ulgamy türkmen banklarynyň arasynda örän köpugurly bolup durýar. Bu bolsa banka, müşderileriň töleg ugurlary üçin az harajatlary peýdalanyp, örän gysga möhletde tölegleri geçirmäge mümkinçilik berýär.

Dowamy...

Aşgabat şäher şahamçasy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Aşgabat şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., 1945 köç. (10-ýyl Abadançylyk), jaý -160.

Dowamy...