Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň gatnaşmagynda şu aşakdaky döwlet maýa goýum maksatnamalary amala aşyryldy:

Nebit-gaz senagatynda:

 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda esaslandyryjy çalgy ýaglaryny öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda katalitik krekingi we katalitik reformingi öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda polipropilen öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda dizil ýangyjyny suw bilen arassalaýan zawodyň gurulyşy
 • Saman Depede gaz-himiýa gaýtadan işleýän toplumynyň gurluşygy
 • Hereket edýän nebit guýylary abatlamak we enjamlaşdyrmak
 • Ulanylmaýan nebit guýylary işe girizmek
 • Nebit we gaz enjamlaryny satyn alma
 • Burow işreriniň güýçlendirme üsti bilen gaz çykarylyşyny köpeltmek. II tapgyr
 • Nebit -gaz enjamlaryny we olaryň düzüji böleklerini getirmek
 • Balkan welaýatynda polietilen we polipropelen ondürýän gazhimiýa toplumyny gurluşygyny maliýeleşdirmek
 • Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, benzin öndürýän zawodynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek
 • "Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan" (TAPI) gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginiň gurluşygy
 • «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygyna gaz geçiriji turbalaryň we degişli enjamlaryň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek


Oba hojalyk toplumynda:

 • Aşgabat şäherinde makaron önümlerini öndürýän fabrigiň gurluşygy
 • Gök önümleri saklanýan jaýyny we çagalar iýmiti zawodyň gurluyşygy
 • Häzirki zaman tehnologiki enjamlaryň we pagta we däne ýygmak üçin oba hojalyk maşynlaryň üpjünçiligi
 • Un üweýji toplumlarynyň gurulyşygy
 • Aşgabat şäherindäki süýt kombinatynyň durkunyň özgerdilişi
 • Aşgabadyň şäherýakasynda et-süýt önümçiligini we ýyladyş hojalygynyň gurulyşygy
 • Ýurdumyzyň oba we suw hojalyk üçin tehnikalary, gurallary we läbit sorujylary we olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak
 • Pagta ýygýan kombaýnlary we olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak
 • «Itochu Corporation» kompaniýasynyň arasynda “Komatsu” kysymly ýer gazyjy tehnikalary hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak taslamasy


Ulag we aragatnaşyk ulgamynda:

 • Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzili toplumynyň gurluşygy
 • Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Halkara howa menzilinde uçuş-gonuş zolagyň gurluşygy we howa hereketiniň dolandyrýan ulgamyň gurnalyşy
 • Transaziýa-ýewropa optiki-süýüm aragatnaşyk ulgamynyň geçirilimegi
 • Telefon stansiýalar ulgamynyň üpjünçiligi
 • Aşgabat şäherinde lokomotiw deposynyň döwrebaplaşdyrylmagy
 • Aşgabat şäheriniň telefon ulgamynyň giňeldilmegi
 • Türkmenistanyň telekommunikasiýa ulgamyny osdürmek
 • Telekommunikasiýa enjamlary bilen üpjün etmek
 • Ýolagçy wagonlaryň satyn alnyşy
 • Balkan welaýatyň Jebel şäherinde howa menzil toplumynyň gurluşygy
 • «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň “Toyota” kysymly awtoulaglary hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak taslamasy
 • Demir ýolunyň Bereket-Etrek böleginiň gurluşygynyň taslamasyny
 • Iki sany Ro-Ro görnüşli gämini we bir sany ýük gämisini gurmak boýunça taslamany maliýeleşdirmek


Himiýa senagatynda:

 • Balkanabat ýod zawodunyň Monjykly ýod-brom käninde çig mal esasynyň özgerdilmegi
 • Kaolini baýlaşdyrmak zawodynyň gurluşygy
 • Karabogaz şäherinde azyk duzuny öndürýän öndürýän zawodynyň birinji nobatynyň gurluşygy
 • Karabogaz şäherinde deňiz suwuny süýjidiji we azyk suwuny öndürýän desganyň gurluşygy
 • Mary şäherinde ammiak we karbamid öndürýän zawodlaryň taslamalaryny düzmek, olar üçin zerur bolan enjamlary getirmek we tehniki maslahatlar bermek boýunça hyzmatlary maliýeleşdirmek
 • Türkmenabatdaky S.A. Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda kükürt kislotasyny öndürýän sehi gurmak boýunça taslamany maliýeleşdirmek
 • Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid öndürýän zawodyň gurluşygyny maliýeleşdirmek
 • Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk dökünleri öndürýän önümhananyň gurluşygy


Energetika senagatynda:

 • Büzmeýin GRES-niň durkunyň özgerdilmegi
 • Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek
 • Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz welaýatlarynyň arasynda ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň we podstansiýalaryň gurluşygyny maliýeleşdirmek
 • Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezini gurmak hem-de gaz turbinaly desgalary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak
 • Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda köpugurly elektrik stansiýasynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek


Dokma senagatynda:

 • Aşgabat şäherinde Türkmenistanda iň iri dokma toplumynyň gurluşygy
 • Aşgabat we Türkmenabat şäherlerindäki ýüpek egiriji fabrikleriň enjamlaşdylymagy
 • Mahmal öndürýän enjamlarynyň satyn almasy


Saglygy goraýyş ulgamynda:

 • Tiz medisina kömegi ulaglaryň we medisina enjamlarynyň täzelinilişi
 • Infuzion erginleriniň, ampullaryň, flakonlaryň we mazleri öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Aşgabat şäherinde Nefrologiki merkeziniň gurluşygy
 • "Arçman" sagaldyş şypahanasynyň durkunyň özgerdilmegi
 • Aşgabat, Mary we Daşoguz şäherlerinde anyklaýyş merkezleriniň gurluşygy


Syýahat ulgamynda:

 • Aşgabat şäherinde „Ak Altyn“ myhmanhanasynyň gurluşygynyň maliýeleşdirmegine gatnaşyldy
 • Türkmenbaşy şäherinde deňiz portynyň özgerdilişi
 • Arçman we Ýyly Suw şäherçelerde gidroterapiýa saglygy goraýyş merkezleriniň gurluşygy


Kiçi we orta we telekeçiligi

 • Telekeçi fiziki we ýuridik şahslarynyň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek