Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

02.10.2015 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 9 aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki duşuşygynda çykyş etdi

26.09.2015 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň çäklerinde geçirilýän we onuň esasy wakalarynyň biri bolup durýan 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki duşuşygyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Dowamy...

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGYRÝET GÜNÜNIŇ HORMATYNA DABARALAR

Şu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde milli senenamamyzyň ähmiýetli senesi mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Milletimiziň döwlet we ruhy ösüşiniň bitewiliginiň beýany bolan bu iki baýramyň beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgularynda öz beýanyny tapan, türkmen halkynyň bir bitewi, kuwwatly we gülläp ösýän döwlet hakynda köpasyrlyk arzuwynyň amala aşan häzirki döwürd goşalanyp gelmegi tötänleýin däldir.

Dowamy...

Beýik Ýeňişiň 70 ýyllygy

9-njy maý güni Türkmenistanda şanly sene 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňişiň 70 ýyllygy giňden we dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ХХ asyryň iň gazaply urşunyň söweş meýdanlarynda gaýduwsyzlyk bilen söweşip, edermenligiň we gahrymançylygyň deňsiz-taýsyz nusgasyny görkezen türkmenistanly gahrymanlar sarpalanýar.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Ahalteke bedewleriniň baýramçylygyna

Ahalteke bedewleriniň ata-babalary – şöhratly “nusaý atlary” tutuş dünýäniň atçylygynyň täji bolmak bilen çäklenmän, eýsem, älem-jahana hakyky sungat eserini peşgeş beren gadymy türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň jedelsiz subutnamasy hasaplanýar.

Dowamy...

TOPH – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň konsorsiumynyň öňbaşçysy kesgitlenildi.

2015-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrliginde hakyky taryhy ähmiýetli waka boldy – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan baş gaz geçirijisiniň taslamasy baradaky Ýolbaşçy komitetiň 22-nji mejlisiniň çäklerinde “Türkmengaz” Döwlet konserni biragyzdan “TAPI Ltd.” Konsorsiumyň öňbaşçysy hökmünde saýlanyldy.

Dowamy...

“2014-nji ýylyň şertleşigi”

Türkmenistanyň Hökümeti Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 26-njy maýyndaky №13668 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň gatnaşmagy bilen 2014-nji ýylyň 26-njy maýynda Balkan welaýatynyň Kiýanly şäherçesinde polietilen we polipropilen öndürmek boýunça gaz-himiýa toplumynyň gurluşyk taslamasyny maliýeleşdirmeklige umumy jemi ABŞ-nyň 2,5 mlrd. ABŞ dollary bolan maliýe resminamalaryna gol çekildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa iş sapary

13.03.2015. BMG-niň “Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak” atly III Bütindünýä maslahatyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň çakylygy bilen Ýaponiýa iş sapary bilen baran hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün bu ýerde Imperator Akihito hem-de bu ýurduň işewür we ylym-bilim toparlarynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Dowamy...