Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň  Döwlet daşary ykdysady iş banky halkara plastik kartlaryň  üsti bilen hasaplaşmak  üçin çalşylýan serişdeleri niýetlenen ugurlardan gaýry maksatlara ulanylmagyň öňüni almak maksady bilen,  raýatlarymyza her aýda çalşylýan möçberleri önki derejesinde saklamak bilen, gündelik amallary adaty syýahatçy, ýa-da tassyklanan normatiwleriň esasynda iş  sapary  bilen gidýän adamlaryň  bolup biljek çykdaýjylaryndan  ugur alyp,  amallaryň gündelik ABŞ-nyň 250 dollary (ş. s nagt amallaryň ABŞ-nyň 50 dollary nagt däl amallaryň  ABŞ-nyň  200 dollary) möçberinde geçirilmegini wagytlaýyn meýilleşdirýär.

Myhmanhanalara, hassahanalara, okuw jaýlara, awia we demir ýol petekleri almaklyk üçin geçirilýän toleglere isleg bildirýän raýatlar hasaplaşyk hasaplardan hyzmat edýän banklaryň üsti bilen amala aşyryp bilerler.