Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Işjeň maslahatlaryň netijesinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrygynyň esasynda 2017-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Mirleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda “Ösüş çygrynda halkara maliýeleşdirme ugrunyň giňeldilmegine ýardam bermek” atly taslama boýunça Taslama resminamasyna gol çekildi.

Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek hem-de maýa goýum taslamalaryny dolandyrmak çygrynda milli kuwwady ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň döwlet edaralary üçin halkara maliýeleşdirmegiň elýeterligini giňeltmek taslamanyň umumy maksady bolup durýar.

Taslama esasy üç bölegi öz içine alýar:

i) daşary ýurt karzlarynyň hasabyna maliýeleşdirilýän ösüş ugrunda milli taslamalaryň dolandyryş tertibini kämilleşdirmek  we ýörite düzgünleri tehniki kümek arkaly işläp taýýarlamak;

ii) Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen bilelikde orta möhletleýin innowasion strategiýasyny işläp düzmek;

iii) Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky üçin ileri tutulýan wezipeleriň biri bolan uzak aralykda, şol sanda “internet banking” hyzmatlaryny girizmäge taýýarlyk görmek.