Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   08.05.2019  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. 

Garagumuň merkezinde ýerleşen bu ähmiýetli emeli suw desgasy, ekologiýa we halk hojalygy babatda bolşy ýaly, ägirt uly durmuş maksatly ähmiýete eýedir. Uzakmöhletleýin netijeli bu taslamanyň hemmetaraplaýyn ähmiýete eýedigini aýratyn bellemeli. 

Garaşsyz ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garap, geljekki nesiller üçin onuň gözelligini we köp öwüşginli görnüşini gorap saklamak biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biridigini belläp, milli Liderimiz Türkmen kölüniň sebitini özleşdirmek tebigy serişdeleri netijeli peýdalanmagyň hasabyna ykdysadyýetimizi ýokary depginler bilen ösdürmäge mümkinçilik berjekdigini aýtdy.Şeýle hem bu taslama ilat üçin has oňaýly ýaşaýyş şertlerini döretmäge, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge ýardam eder. 

Bu mekanlarda suw meselesiniň çözülmegi azyk we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, adamlar üçin amatly durmuş şertlerini döretmek bilen bagly beýleki meseleleri hem çözmegi aňladýar. Şoňa görä-de, kölüň daş-töweregini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň taslamalary köpugurly häsiýete eýe bolýar. Biz bu işleriň ählisini mähriban halkymyzyň abadan we bolelin durmuşda ýaşamagy, ýaş nesillerimiziň bagtyýar geljegi üçin edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

Häzirki döwürde ykdysady, durmuş, ynsanperwer we ekologiýa ulgamlarynda giň gerimli milli maksatnamalar hem-de taslamalar durmuşa geçirilýär. Bu ugurda toplan baý tejribämizi we döredijilik mümkinçiliklerimizi umumy bähbidiň hatyrasyna gönükdirmäge çalyşýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

«Altyn asyr» Türkmen kölüniň «Ak ýaýla» şor suw howdanynyň sebitinde guruljak desgalar we ekiljek baglar bu töweregiň ekologiýa ýagdaýynyň gowulanmagyna oňyn täsir eder. 
Şunuň bilen birlikde, kölüň ýanynda durmuş we önümçilik düzümleriniň döredilmegi ilatyň iş bilen üpjünçiligi, ýerli ykdysadyýetiň ösdürilmegi we bu künjegiň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge mümkinçilik berer. Bilim, saglygy goraýyş we ilatyň durmuş taýdan goraglylygy ýaly meseleleriň degişli derejede saklanmagy has-da ähmiýetli ýagdaýdyr. 

Garagumuň landşafty hem düýpli görnüşde özgerer. Bu ýerde ýokary amatlykly jaýlary bolan şäher görnüşli täze şäherçeler peýda bolar. Şunuň bilen birlikde, täze iş orunlary dörär. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi ýokarlanar. Tutuşlygyna alnanda, bularyň hemmesi döwletimiz tarapyndan durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine, şol sanda, ýurdumyza daşyndan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmäge we öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga ýardam berer. 

Şeýlelikde, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň taslamasynyň düşewüntliliginiň ýokarydygy şübhesizdir. Onuň ykdysady peýdasy geljekde has hem ýokarlanar. Iň esasy zat bolsa, bularyň hemmesiniň tutuşlygyna ägirt uly durmuş netijeliligini berýänligidir. Durnukly ösüşiň we tutuş sebitde tebigaty amatly peýdalanylyşyň üpjün edilmegi onuň esasy many-mazmunydyr. 
 

Türk­me­nis­tan — Ger­ma­ni­ýa: yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk gi­ňel­dil­ýär

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   13.02.2019  /  

Şu gün GFR-iň paýtagtynda Türkmen-german işewürler maslahaty açyldy, oňa gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti iberildi.

Şu gezekki çäre şeýle hem Türkmenistan bilen Ýewropa ýurtlarynyň arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň we däp bolan dostluk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine, ýurdumyzyň pudaklarynyň daşary bazarlarda eýeleýän ornunyň pugtalandyrylmagyna, olaryň eksport, innowasiýa we maýa goýum mümkinçilikleriniň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

«Deutsche Bank AG-nyň» binasynyň mejlisler zalynda geçirilýän Türkmen-german işewürler maslahatynda Bank işine, çaphana, biotehnologiýa, elektron enjamlarynyň önümçiligi, ýol gurluşyk we oba hojalyk tehnikasy, nebitgaz senagaty, maşyngurluşyk we uçargurluşyk, logistika we beýleki ugurlara ýöriteleşen kompaniýalar hem bar. Maslahata jemi 70-e golaý iri kompaniýa gatnaşýar.

 Maslahata Türkmenistandan Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak, Energetika, Maliýe we ykdysadyýet, Dokma senagaty, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, «Türkmengaz» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleriniň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Ahal welaýatynyň häkimliginiň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň, Türkmenbaşy şäherindäki Halkara deňiz portunyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşýarlar.

Maslahatyň gün tertibine geljekki söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy meýilleşdirmek üçin täze teklipler girizildi. Taraplar hyzmatdaşlygyň ugurlaryny anyklaşdyrdylar hem-de iki tarapyň hem mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň şertlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunda, ozaly bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalaşdyrylmagy, ýokary tehnologiýalaryň önümçilige giňden ornaşdyrylmagy, düzümleriň senagatlaşdyrylmagy, ýurdumyzda alnyp barylýan sanlaşdyrmak işleri göz öňünde tutuldy.

Türkmen ykdysadyýetiniň innowasiýa ugry boýunça ösdürilmegine, ýurdumyzda emele gelen amatly maýa goýum ýagdaýyna hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň işlemegi üçin döredilen amatly şertlere aýratyn üns berildi. Bellenilişi ýaly, syýasy durnuklylyk, jemgyýetiň demokratiýalaşdyrylmagy, kanunyň rüstemliginiň berkidilmegi hem-de maliýe gözegçilik ulgamynyň döredilmegi, bank ulgamynyň we ätiýaçlandyryş bazarynyň kämilleşdirilmegi Türkmenistanyň maýa goýumlary özüne çekijiliginiň möhüm şertleri bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda maýa goýumlaryny höweslendirmek maksady bilen, hökümet işewürlik gurşawy gowulandyrýar, eksport ugurly senagaty ösdürmek boýunça strategiýa işlenip taýýarlanyldy hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýär. 2018-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy.

Birinji mejlis Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda we himiýa senagatynda maýa goýum mümkinçiliklerine bagyşlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ulgamdaky strategiýasy uglewodorod serişdelerini ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmagy, türkmen tebigy gazyny daşarky bazarlara, şol sanda Ýewropa bazaryna ibermegiň köp şahaly ugurlaryny döretmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistanda amala aşyrylýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygy, tebigy gazy gaýtadan işlemek we onuň esasynda polietilen, polipropilen, sintetiki benzin we beýleki önümçilikler boýunça kärhanalar ýaly iri taslamalar nebitgaz senagaty üçin enjamlary öndürýän Germaniýanyň kompaniýalary üçin giň mümkinçilikleri açýar. Bularyň ählisi himiýa senagatynyň iri kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagy üçin uly giňişlikdir.

Türkmenistan şeýle hem gyzyklanma bildirýän taraplar bilen elektroenergetika we elektrotehnika pudaklarynda, şol sanda Türkmenistandan Owganystana we Pakistana elektrik geçiriji ulgamlary gurmak boýunça halkara taslamalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk meselelerini içgin ara alyp maslahatlaşýar.

Işewürler maslahatynyň ikinji mejlisi häzirki zaman multimodal ulag düzüminiň döredilmegine bagyşlandy, şunda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri hasaba alnyp, täze logistika ugurlarynyň kemala getirilmegine aýratyn üns berildi.

Biziň ýurdumyz şeýle hem Germaniýanyň maliýe ulgamynyň, onuň maliýe karz edaralarynyň, ätiýaçlandyryş guramalarynyň, biržalarynyň, Türkmenistanyň öňden gelýän we ygtybarly hyzmatdaşlary bolan «Deutsche Bank» we «Ñommerz Bank» banklarynyň, döredilişiniň we olaryň işleýşiniň üstünlikli tejribesini özleşdirmäge gyzyklanma bildirýär hem-de maslahata gatnaşýan beýleki nemes maliýe edaralarynyň tekliplerine hem garamaga taýýardyr.

Türkmen döwletiniň ykdysady strategiýasy hususy bölegiň kärhanalarynyň jemi içerki önümiň möçberindäki paýynyň tapgyrlaýyn artdyrylmagyny göz öňünde tutýar. Şol sebäpli hem iki ýurduň işewürler bileleşikleriniň ugry, maýa goýumlaryny çekmek, dolandyrmagyň netijeli usullaryny, öňdebaryjy dolandyryş çözgütlerini ornaşdyrmak boýunça göni we ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagy hyzmatdaşlygyň uly ähmiýetli ugry bolup durýar.

Germaniýanyň işewürler toparlary ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge, geljegi uly türkmen bazarynda orunlaryny berkitmäge, alyp barýan syýasaty giň halkara goldawyna eýe bolan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan giň gerimli döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirdiler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

/   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   02.05.2019  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň barşyna, şeýle hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer 2019-njy ýylyň ýanwar — aprel aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň okgunly ösüşine gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, ähli pudaklaryň durnukly ösüşiniň üpjün edilýändigi bellenildi.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejesinde saklandy.

milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdine hemmetaraplaýyn we düýpli çemeleşilýändigi bellenildi. Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine toplumlaýyn çemeleşilýär.

Şunuň bilen baglylykda, bu wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işleri üpjün edilýär. Şunda ähli pudaklara täzeçil usullaryň, häzirki zaman tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna, hususan-da, sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini döretmek, öz önümlerimiziň iberilýän möçberini artdyrmak boýunça bellenen meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmek üçin hem täsirli çäreleri görmegiň gerekdigini belledi.

Şeýle hem maliýe-bank ulgamynyň edaralarynyň sanly ulgamy ornaşdyrmak, döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmak hem-de paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek babatdaky işlerini jikme-jik seljermeli.

Garaşsyz döwletimiziň içeri syýasaty barada aýdylanda bolsa, şu ýylyň dört aýynyň netijeleri ätiýaçdaky daşarky we içerki serişdelerimiziň ýeterlik derejede bolmagy bilen birlikde, Hökümetiň alyp baran işiniň bize jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini saklap galmaga mümkinçilik berendigini görkezýär. Jemi içerki önümiň ýokary derejesi ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň diýen ýaly goşan oňyn goşandy bilen hem üpjün edildi.

Biz ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasatyny alyp barýarys. Netijede, hususy we döwlet üpjünçilik ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberleri artýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hasabat döwründe ortaça aýlyk zähmet haky 9,5 göterim köpeldi. Milli pulumyz manadyň hümmeti hem bir derejede durnukly saklanyp galýar.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde biz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we öz önümlerimiziň eksporta iberilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem elektron senagaty döretmek boýunça kabul eden döwlet maksatnamalarymyzy üstünlikli amala aşyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şunuň bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, ähli hökümet agzalaryna Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikler arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   11.02.2019  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda welaýatlary we Aşgabat şäherini 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly ilkinji nobatdaky wezipelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň 11 — 14-nji fewralynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň türkmen-german işewürlik maslahatyna gatnaşmak üçin Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyna ugradylýandygyny belledi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow innowasiýa ösüşi ugur edinýän Türkmenistanyň nemes kompaniýalarynyň iň gowy dünýä tejribesini we tehnologiýalaryny çekmäge ýokary gyzyklanma bildirýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň toprak-howa şertleri göz öňünde tutulyp taýýarlanylýan oba hojalyk tehnikalaryny satyn almak hem-de bu ugurda iki ýurduň degişli düzümleriniň hünärmenleriniň arasynda tejribe alyşmak işleri ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam berjekdigi nygtaldy.

Sanly aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer öňdebaryjy halkara maliýe düzümleri, şol sanda Yslam ösüş banky bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler hakynda habar berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady ösüşi we uzak möhletleýin bähbitleri nukdaýnazaryndan bar bolan meseleleriň häzirki döwürde oňyn çözülmegi ösüş strategiýasynyň möhüm ugrudygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ähli pudaklaryň ýokary ösüş depginini saklamagyň, maýa goýum işjeňligini üpjün etmek, özümizde öndürilýän önümleriň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamak ykdysady toplumyň edaralarynyň baş wezipesidigini belläp, wise-premýere kesgitlenen çäreleriň degişli derejede guralmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow abraýly maliýe düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, Yslam ösüş banky bilen Türkmenistany köpýyllyk netijeli gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygyny aýtdy. Ulag, ykdysadyýet, saglygy goraýyş, bilim ugurlarynda, şol sanda Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň gurluşygynyň taslamasy ýaly milli we halkara ähmiýetli taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde Türkmenistan bilen Yslam ösüş bankynyň arasynda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň açylýandygyny belläp, ýurdumyzyň bu öňdebaryjy bank bilen mundan beýläk-de özara gatnaşyklary berkitmäge uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Milli Liderimiz degişli resminama gol çekip we ony sanly elektron dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere ugradyp, bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk boýunça iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” şygary bilen geçýän ýylda berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hem-de halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   12.04.2019  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi we amala aşyrylan işlere baha berildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe guramaçylyk meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda ýokary önümçilik görkezijileri gazanyldy.

Makroykdysady görkezijiler munuň subutnamasydyr. Jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejesinde üpjün edildi.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň birinji çärýegi bilen deňeşdirilende, 9,4 göterim ýokarlandy. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda hem-de doly tölenildi.

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşyklary alnyp barylýar. Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlaryň möçberi 5 milliard manada barabar boldy.

Ýanwar-mart aýlarynda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we häkimlikler tarapyndan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, degişli işler alnyp baryldy.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow garalýan döwürde Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şu ýylyň 1-nji apreli ýagdaýyna görä, ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 104,7 göterim, çykdajy bölegi bolsa 84,3 göterim derejesinde ýerine ýetirildi.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi jemi içerki önümiň 22,3 göterimine barabar boldy. 2019-njy ýyl üçin maýa goýum maksatnamasy 12,9 göterim berjaý edildi. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 45,1 göterimi önümçilik hem-de 54,9 göterimi durmuş-medeni maksatly binalara gönükdirildi.

Soňra Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, harytlaryň eksport edilmeginden hem-de hyzmatlaryň ýerine ýetirilmeginden ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hasaplaryna daşary ýurt pulundaky serişdeleriň gelip gowuşmagynyň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada habar aýdyldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp hem-de mejlise gatnaşyjylara ýüzlenmek bilen, ykdysadyýeti dolandyrmagyň gurluşyny kämilleşdirmek üçin pudaklarda alnyp barylýan işleriň netijeliligine uly üns berip, bu işleriň jikme-jik öwrenilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz bank ulgamynda geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmegiň zerurdygy barada aýtmak bilen, ykdysadyýetimize mümkin boldugyça maýa goýumlaryny köpräk çekmek boýunça netijeli çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz sanly ulgama geçmek, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we eksporta iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalaryň möhümdigini belläp geçdi.

Hormatly Prezidentimiz energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek işlerini netijeli dowam etmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmagy tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz nebiti we gazy gaýtadan işlemek üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekip, ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we eksport edilýän harytlaryň möçberini artdyrmak boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň möhüm ähmiýete eýedigini belläp, bu ugurdaky işleriň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi .

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynda gurulýan, tebigy gazy gaýtadan işläp, benzin öndürýän gazhimiýa toplumynyň dabaraly açylyşyna häzirden gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Ykdysadyýetimizde özgertmeleri amala aşyrmaga telekeçiler giňden çekilýär.Ýakynda Türkmenistanda bolan Halkara pul gaznasynyň wekiliýeti geçirýän özgertmelerimiziň saýlanyp alnan ugrunyň dogrudygyny tassyklady we gazanan netijelerimize gowy baha berdi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini jemläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, özygtyýarly Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   08.02.2019  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýanwar aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi..

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, hasabat bermek üçin ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýanwar aýynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, geçen döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny we sebitleri yzygiderli ösdürmek hem-de ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, toplumlaýyn çäreler üstünlikli geçirildi.

Munuň şeýledigine, ilkinji nobatda, jemi içerki önümiň durnukly ösüşi şaýatlyk edýär. Bu görkeziji 2018-nji ýylyň degişli döwründäki bilen deňeşdirilende, 6,2 göterim ýokarlandy.

Ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň jemleýji maglumatlaryna laýyklykda, umuman, garalýan döwürde önüm öndürilişi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 4,9 göterim ýokarlandy.

2019-njy ýylyň ýanwar aýynda bölek satuw haryt dolanyşygy boýunça görkeziji geçen ýylky bilen deňeşdirilende, 19 göterim artdy.

Ýylyň ilkinji aýynyň netijeleri boýunça döwlet býujetiniň girdeji bölegi 1,4 milliard manat, çykdajy bölegi bolsa 1 milliard manat möçberinde ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalary boýunça ortaça aýlyk zähmet haky 2018-nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda 9,4 göterim köpeldi. Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde, önümçilik we durmuş maksatly hem-de düzümleýin desgalaryň gurluşygyna gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberi 181,6 million manada deň boldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysady toplumyň edaralarynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere wise-premýeriň ünsüni çekdi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişiniň barşyna gözegçilik etmek hem-de ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan maliýe meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegi bu ulgamyň edaralarynyň alyp barýan işleriniň esasy ugurlary bolup durýar.

Şeýle hem sanly ulgama geçmek maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, maýa goýum işjeňligini artdyrmak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça bellenen çäreleriň öz wagtynda amala aşyrylmagy üçin anyk işler ýerine ýetirilmelidir diýip, milli Liderimiz nygtady hem-de wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Şu ýylyň 11 — 14-nji fewralynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa gulluk iş saparyna görülýän taýýarlyk Milli Liderimiz daşary ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň, eksport ugurly önümleriň öndürilişini artdyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky işleri has-da güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropanyň bu ýurdy bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde netijeli gural hökmünde bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň eýeleýän möhüm orny barada aýdyp, Berlinde geçiriljek türkmen-german işewürlik maslahatynyň bu ugurda uly ähmiýete eýe boljakdygyna hem-de netijeli gatnaşyklara täze itergi berjekdigine ynam bildirip, degişli resminama gol çekdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmagyň wajypdygyny belläp, wise-premýer G.Myradowa we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň beýleki orunbasarlaryna hem onuň ýerine ýetirilişi barada her çärýekde Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde hasabat bermegi tabşyrdy.

Biz sanly ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleri köpeltmek boýunça geçirýän işlerimizi dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy. Şeýle hem ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny giňden çekmek, daşary ýurt pulunda gelip gowuşýan serişdeleriň möçberini artdyrmak işleri-de alnyp barylmalydyr.

Döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek boýunça özgertmeleri hem dowam etmeli. Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamaly. Göz öňünde tutulmadyk we dolandyryş çykdajylaryny azaltmaly diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Pul-karz we maliýe ulgamlarynda bazar usullaryny has giňden ulanmaly diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, hususy pudagyň paýyny artdyryp, oňa işjeň gatnaşmagy üpjün etmek boýunça çäreleri görmegi talap etdi.

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ýokary ösüş depginine eýe boljakdygyny çaklaýar

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   12.04.2019  /  

Şu ýylyň 26-njy martyndan 9-njy apreline çenli makroykdysady ösüşe we maliýe ýagdaýlaryna baha bermek üçin hem-de Türkmenistanyň ykdysady syýasatyny, şeýle hem ählumumy ykdysady wehimleri ara alyp maslahatlaşmak üçin hanym Natali Tamirisanyň ýolbaşçylygynda Halkara pul gaznasynyň topary Aşgabatda boldy.

Bu iri düzümiň wekilleriniň nobatdaky saparynyň dowamynda döwlet dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, işewür toparlaryň, maliýe ulgamynyň we diplomatik bileleşigiň wekilleri bilen geçirilen duşuşyklarda myhmanlar ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň esasy netijeleri bilen tanyşdyryldy.

Halkara pul gaznasynyň wekilleriniň saparynyň jemleri boýunça metbugat sahypasy çap edildi. Onda Türkmenistanyň 2019-njy ýylda birnäçe ykdysady we maliýe ugurlaryna çaklama bahalary ýerleşdirildi. Şeýlelikde, bilermenleriň pikirine görä, ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,3 göterime barabar bolar. Munuň özi Merkezi Aziýa sebiti boýunça goňşy döwletleriň hatarynda iň ýokary, dünýä derejesinde bolsa ýokary görkezijileriň biri bolup durýar.

Halkara pul gaznasynyň toparynyň ýolbaşçysynyň beýannamasynda ýurdumyzyň mundan beýläkki ösüşi üçin tekliplere esaslanylýar. Olar milli Liderimiz tarapyndan öňde goýlan we Türkmenistanyň döwlet syýasatynda yzygiderli amala aşyrylýan maksatnamalaýyn wezipeler bilen utgaşýar. Bu bolsa bazar özgertmelerini çaltlandyrmakdan, adam mümkinçiliklerini berkitmekden, döwlet edaralaryny hususylaşdyrmakdan, hukuk ulgamyny kämilleşdirmekden, eksport harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakdan, halk hojalyk toplumyny köpugurly esasda ösdürmekden we maýa goýum işini höweslendirmekden ybaratdyr.

Şu we başga-da birnäçe möhüm ugurlar boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamada görkezilen maksatlara ýetmegiň anyk ugurlary hem-de gurallary kesgitlenildi.

Hususan-da, onda milli ykdysadyýetimizi, hususy pudagy durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeleriň we mümkinçilikleriň has doly derejede herekete girizilmegi, paýdarlar jemgyýetleriniň döredilmegi, biržanyň we gymmatly kagyzlar bazarynyň iş depginini ýokarlandyrmagy esasy wezipe hökmünde kesgitlenildi.

Milli Liderimiz ykdysadyýeti sanlaşdyrmak, bu pudagyň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet dolandyryşynyň netijeliligini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin elektron we ylmy ulgamy özleşdirmek, ýokary tehnologiýalaryň hem-de kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini çekmek arkaly oba hojalygyny özgertmek hem-de döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berýär. Bilim hem-de saglygy goraýyş ulgamlaryna maýa goýum serişdelerini gönükdirmek, medeniýet we sport ulgamlaryna kuwwatly goldaw bermek döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, köpugurly we täzeçil tehnologiýalar esasynda ösdürilýän ykdysadyýet uzak wagtlap durnukly bolar. Hut şonuň üçin hem maýa serişdeleriniň agramly bölegi uglewodorod çig malyny gaýtadan işleýän önümçiligiň ösdürilmegine, elektroenergetika, himiýa senagatynyň kuwwatynyň artdyrylmagyna, ulag-aragatnaşyk ulgamynyň giňeldilmegine gönükdirilýär.

Halkara pul gaznasynyň yzygiderli geçirýän barlaglary we çaklamalary döwlet Baştutanymyzyň oýlanyşykly hem-de öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistanyň giň möçberli taslamalary yzygiderli durmuşa geçirmek arkaly durmuş-ykdysady ösüşini ynamly dowam edýändigini tassyklaýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan düzümleýin we giň möçberi özgertmeleriň netijesinde bazar ykdysadyýetiniň milli guraly emele geldi we ol kämilleşdirilýär. Şeýle hem ol dünýä zähmet bölünişigine, ählumumy söwda we maglumat gatnaşyklaryna işjeň goşulyşýar.

Halkara pul gaznasy ykdysady özgertmeleri geçirmekde Türkmenistanyň hyzmatdaşy bolup durýar we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän makroykdysady ähmiýetli özgertmelere tehniki taýdan goldaw berýär. Halkara pul gaznasynyň toparynyň nobatdaky sapary 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna meýilleşdirildi.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasy

 

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   03.02.2019 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklady. Bu strategik resminamanyň kabul edilmegi bilen milli Liderimiziň köpugurly özgertmelerini amala aşyrmagyň, halk hojalygynyň pudaklaryny hem-de döwlet dolandyrylyşynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýläk-de täzeden guramagyň nobatdaky tapgyry başlandy.

Sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, önümçiligiň depginli ösüşi täze ýokary sepgitlere çykmaga mümkinçilik berer, ähli pudaklaryň kämilleşdirilmegi, dünýäniň iň oňat tejribesini, öňdebaryjy ylmy pikirleri we innowasion tehnologiýalary ulanmak bilen, şolaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy arkaly üpjün ediler.

Ýurdumyzyň senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň güýçlendirilmegi, önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyň artdyrylmagy, milli nyşanly önümleriň görnüşleriniň giňeldilmegi ýerli çig mal serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagyň hasabyna, şolary gaýtadan düýpli işlemek hem-de ýokary goşulan bahany döretmek arkaly üpjün ediler. Şunda diňe bir daşyndan getirilýän harytlardan hil babatynda pes bolmadyk ýokary hilli önümleriň öndürilmegi ileri tutulmalydyr.

Ýediýyllyk maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagyny, ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklary, şeýle hem çäk mümkinçilikleri, geosyýasy ýagdaýlary bilen şertlendirilen heniz ulanylmadyk mümkinçilikleriniň hem-de artykmaçlyklarynyň herekete girizilmegi, bazar gatnaşyklary şertlerinde hereketlendiriji güýç hökmünde telekeçileriň bu işlere işjeň çekilmegini talap edýär. Bu ugurda ýurdumyzyň sebitlerini hem-de serhetdeş döwletleri birleşdirýän ýörite ykdysady zolaklaryň hem-de ykdysady geçelgeleriň, daşary ýurt bazarlaryna çykmaga mümkinçiligi bolan ösen ulag-logistika düzümli senagat ulgamlarynyň we senagat toplumlarynyň ösdürilmegine ýardam eder.

Şunuň bilen birlikde, 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden beýan edilen hem-de halkara jemgyýetçiligiň giňden goldawyna eýe bolan düýpli maksatlaryň we başlangyçlaryň esasynda milli Liderimiziň suw, energetika we ulag diplomatiýasy babatdaky teklipleriniň Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekdäki ýollaryny şöhlelendirýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamasynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň konsepsiýasynda göz öňünde tutulan çäreleri tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň meýilnamasyna aýratyn orun berilýär. Munuň özi ähli derejelerde döwlet edaralarynyň dolandyryş mümkinçiligini hem-de ulgamyň netijeliligini, pudaklarda tehnologik täzelikleri öňe ilerletmek arkaly dolandyrmagy, häkimiýetiň düzümleriniň, raýat jemgyýetleriniň arasynda aragatnaşyklary pugtalandyrmagy güýçlendirmäge gönükdirilendir.

Ykdysady strategiýanyň durmuş taýdan ugur almagy ösüşiň täze nusgasyny öňe süren milli Liderimiziň üns merkezinde bolmagynda galýar. Munuň özi durnukly ykdysady ösüşiň esasynda halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyndan, bäsdeşlige ukyply innowasion önümçilikleri we ýokary öndürijilikli iş orunlaryny döretmekden, işewür işjeňligi giňeltmekden hem-de ýurdumyzyň aň-paýhas, ynsan mümkinçiliklerini ösdürmekden ybaratdyr.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

 / Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   05.04.2019  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän edaralarynda işleriň ýagdaýy hem-de ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmekde görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer «Ätiýaçlandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda gaýtadan işlenen «Ätiýaçlandyryş bilen baglanyşykly şikesiň agyrlyk derejesine laýyklykda tölenilmäge degişli ätiýaçlandyryş pul möçberini kesgitlemegiň tertibiniň» taýýarlanandygyny habar berdi.

Bu resminamanyň taslamasynda hereket edýän kanunçylygyň düzgünleri, bu ulgamda milli ykdysadyýetimiziň aýratynlyklary we halkara tejribe nazara alyndy. Kadalaşdyryjy nama Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen ylalaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň döwrüň talaplaryna kybap gelýän täze milli ykdysady nusganyň kemala gelýän şertlerinde ähli pudaklaryň durnukly we sazlaşykly ösüşini üpjün edýändigini belledi. Şunda ähli hojalyk guralynyň zerur bölegi bolup durýan ätiýaçlandyryş işiniň kämilleşdirilmegi uly ähmiýete eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ätiýaçlandyryş şahsy we edara görnüşli taraplary töwekgelçiliklerden goramagyň netijeli guraly hökmünde ýokary durmuş ähmiýetine eýe bolup, ykdysadyýete içerki uzak möhletleýin maýa goýumlarynyň çeşmesi bolup hyzmat edýär.

Ýurdumyzda ätiýaçlandyryş bazarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmagyň möhümdigini belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklibi makullady hem-de degişli resminamanyň taslamasyny taýýarlamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem-de Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän tebigy gazdan ýangyç öndürýän zawodyň gurluşyk we goýberiş-sazlaýyş işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu önümçilik toplumynda häzirki wagtda goýberiş synag işleri dowam edýär.

Ahal welaýatynyň Owadandepe obasynyň ýanynda ýerleşýän tebigy gazdan ýangyç öndürýän zawodyň gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Häzirki wagtda bu zawodyň umumy gurluşyk işleriniň 96 göterime golaýynyň, goýberiş-sazlaýyş işleriniň bolsa 64 göterimden gowragynyň ýerine ýetirilendigi, zawodyň suw arassalaýjy we sowadyjy, lagym suwlaryny arassalaýan, bug gazanlarynda, gysylan howany öndürýän, howa bölüji desgalarynda synag işleriniň tamamlanandygy aýdyldy. Şeýle hem zawodyň gazy arassalaýjy we sintezleýji desgalarynda synag işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Ýakyn günlerde awtotermiki reforming desgasynyň goýberiş-sazlaýyş işlerine başlap, aprel aýynyň ikinji ongünlüginde metanolyň sintezi desgasyny işe taýýarlamak hem-de on günüň dowamynda bu desgany kadaly ýagdaýda işletmek we şondan soň ýangyjyň sintezi desgasyny işe girizmek göz öňünde tutulýar. Netijede, ýakyn wagtda Euro-5 standartynyň talaplaryna laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassa, sintetiki ýangyjy öndürip başlamak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň ägirt uly çig mal serişdeleriniň, senagat hem-de ylmy kuwwatynyň bardygy netijesinde milli ykdysadyýetimizde esasy orunlaryň birini eýeleýändigini belledi. Bu pudakda ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlarynyň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň, iň döwrebap tehnikalaryň ulanylmagy nebitgaz senagatynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösmegini üpjün eder, ýurdumyzyň dünýäniň energetika bazarlarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrar.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda dünýäde ýeke-täk bolan, tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa sintetiki ýangyç öndürýän täze zawodyň gurulmagynyň ähmiýeti bellenildi. Munuň özi netijeli türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösdürilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz ýokarda aýdylanlary jemläp, täze iri gazhimiýa toplumynyň ulanmaga berilmeginiň pudagy diwersifikasiýalaşdyrmagyň, dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan önümleri çykarýan ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boljakdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi» awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek hem-de Garabogaz kölüniň üstünden täze awtomobil köprüsini gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda gurulýan Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtobanyň halkara ölçeglere doly kybap gelmegi hem-de onuň ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçelgesi hökmündäki ornuny berkitmegi ugrunda zerur tagallalar edilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Döwrebap köpriniň hem-de ýollaryň gurulmagy awtoulaglar arkaly taýýar önümleri daşamak hem-de Garabogazyň baýlyklaryny özleşdirmek üçin uly ähmiýete eýe bolar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli täze awtomobil ýolunyň bir şahasynyň Türkmenbaşy şäheriniň Halkara portuna çenli baryp ýetmelidigini belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Ýaponiýanyň wekiliýetiniň sapary

  /   22.01.2019  /  

21-nji ýanwarda Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-prezidenti we Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy jenap Ýoiçi Kobaýaşiniň ýolbaşçylygyndaky ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, aýratyn hem ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellediler. «Komatsu» kompaniýasy tarapyndan öndürilýän oba hojalyk tehnikalarynyň getirilmegi boýunça bilelikdäki taslamalaryň meselelerine seredildi. Şeýle hem Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň («JBIC») gatnaşmagynda bilelikdäki maýa goýumlary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň ahyrynda taraplar degişli Teswirnama gol çekdiler.

Şeýle hem 2018-nji ýylyň oktýabrynda ýokary derejedäki türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýada saparda bolandygyny we onuň barşynda söwda-ykdysady ulgamda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygyny belläp geçmelidiris.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   29.03.2019  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiniň gün tertibine geçip, wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Ol Türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň türkmen böleginiň başlygy, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýetiniň Ýaponiýa bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon işçi toparynyň duşuşyklarynyň çäklerinde nebitgaz we himiýa pudaklarynda özara gatnaşyklar bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň, Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (JBIC), Eksporty we maýa goýumy ätiýaçlandyryş guramasynyň (NEXI), Ýaponiýanyň iri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Hususan-da, «Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň taslamasy we beýleki bilelikdäki taslamalar boýunça gepleşikler geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda degişli ylalaşyklar gazanyldy. 2018-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda iki ýurduň hökümetleriniň arasynda gol çekilen Ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky Ýol kartasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler seljerildi.

Türkmen wekiliýetiniň agzalary döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirmek bilen, nebitgaz ulgamynda ýöriteleşen ýapon kompaniýalarynyň wekilleri bilen gepleşikleri geçirdiler. Hususan-da, «Kawasaki» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen Ahal welaýatynyň Owadandepe obasynda gurlan tebigy gazdan sintetik benzin öndürýän zawody ulanmaga bermek boýunça hemmetaraplaýyn taýýarlygyň meseleleri, şeýle hem kärhananyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy boýunça degişli teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy.

«Sojitz» kompaniýasynyň wekilleri bilen bolan gepleşiklerde Türkmenabatdaky himiýa zawodynda fosfor dökünleriniň önümçiligi boýunça önümhananyň taslamasy boýunça gürrüň boldy. «Mitsubishi» kompaniýasy bilen bolan gepleşiklerde Türkmenistanda ammiak we karbamid öndürýän täze zawodyň gurluşygynyň taslamasyny taýýarlamak baradaky teklip ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem «Itoçu», «Highchem», «Sumitomo», «Mitsubishi», «Sojitz» kompaniýalarynyň wekilleri bilen nebitgaz we himiýa pudaklarynyň önümlerini ýerleşdirmek hem-de eksport etmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Ýokarda geçirilen duşuşyklaryň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi. Olaryň hatarynda «Galkynyş» gaz känini özleşdirmek boýunça Duşuşygyň Teswirnamasy, «Sumitomo» kompaniýasy bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama, «Türkmenhimiýa» döwlet konserni bilen «Sojitz Corporation» kompaniýasynyň arasynda fosfor dökünlerini öndürýän önümhanany gurmak boýunça 2018-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda gol çekilen Çarçuwaly ylalaşyga Goşmaça bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň özgertmeler geçirilmegine uly ähmiýet berýän oba we suw hojalygynyň möhüm meseleleri boýunça Ýaponiýanyň daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasary we Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň departamentiniň baş direktory bilen duşuşyklar geçirildi. Onda öňdebaryjy tehnologiýalary we ýapon hyzmatdaşlaryň sil suwlaryny ilatly ýerlerden sowmak we olaryň öňüni almak boýunça öňdebaryjy tehnologiýalaryny ulanmak meselelerine garaldy.

Şeýle hem «Marubeni», «Sojitz», «Itoçu», «Komatsu» ýaly kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşyklarda suw arassalaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirildi. Şunuň bilen birlikde, degişli bilelikdäki taslamany ýerine ýetirmek üçin ýapon tarapy bilen «Komatsu» kysymly ýer gazýan tehnikalary tapgyrlaýyn esasda getirmek boýunça ylalaşyk gazanmak babatdaky meselelere garaldy. Duşuşyklaryň jemleri boýunça ýokarda agzalan tehnikany satyn almak boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Maliýe-bank hyzmatdaşlygy boýunça Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň ýapon tarapyndan başlygy hem-de wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaponiýa bolan saparynyň çäklerinde gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek maksady bilen, suw hojalyk we awtoulag ulgamyndaky taslamalar boýunça gutarnykly resminamalara gol çekmek maksady bilen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, Halkara hyzmatdaşlyk banky we Ýaponiýanyň Eksporty we maýa goýumy ätiýaçlandyryş edarasy bilen maslahatlar geçirildi.

Ýapon tarapy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady syýasatyny goldamak bilen, bu ýurduň işewür düzümleriniň we maliýe edaralarynyň geljekde hem özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary senagat, oba hojalyk ulgamlaryna degişli on sany önümçilik desgalary bilen tanyşdylar. Olaryň hatarynda «Nissan», «Toyoto» kysymly awtoulaglary we «Komatsu» tehnikalary öndürýän kärhanalar, suw arassalaýjy, galyndylary gaýtadan işleýji, maldarçylyk kärhanasy hem-de ýyladyşhana bar.

Hormatly Prezidentimiz senagatlaşdyrmak ulgamyny esasy ugur edinýän Türkmenistanyň täze ýokary netijeli we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar, öňdebaryjy işläp taýýarlamalar, täzeçil usullar esasynda işleýän önümçilik kuwwatlyklarynyň döredilmegine mundan beýläk-de meýillidigini belläp, ýapon hyzmatdaşlarynyň bu ugurdaky tejribelerini özleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi internet web-saýtynyň binýadynda «Iş üpjünçilik» sahypasyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu teklip hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna we 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipelere laýyklykda taýýarlanyldy.

Şeýle hem «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (СAREС) maksatnamasynyň «Merkezi Aziýada ykdysady hyzmatdaşlyk ýurtlarynda demir ýol ulgamyny ösdürmek» sebitleýin tehniki kömek taslamasyna ýurdumyzyň goşulmagy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň maliýe toplumynyň edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipelere wise-premýeriň ünsüni çekdi. Şolaryň hatarynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaryny, milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşine gönükdirilen milli hem-de döwlet maksatnamalaryny bellenilen möhletde ýerine ýetirmek meselelerine gözegçiligi ýola goýmak wezipesiniň bardygy bellenildi.

Milli Liderimiz gürrüňi dowam edip, СAREС maksatnamasynyň ulag, energetika, söwda ýaly pudaklarda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goldaw berýän wajyp gural bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň bu düzüm bilen özara gatnaşyklarynyň strategik häsiýete eýedigini aýtdy.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenmek bilen, şu günki mejlisde ýurdumyzda geçirilýän işleriň jemlerine garalandygyny, şeýle hem ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň kabul edilendigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky mejlisini tamamlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, özygtyýarly Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Maýa goýum — Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maýa goýum syýasaty ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginleriniň we netijeliliginiň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Bu ugurda öňde durýan wezipeleri çözmek hem-de bazar gatnaşyklaryny öňe ilerletmek, halk hojalyk toplumyny düzümleýin özgertmek, ählumumy söwda, ylmy-tehniki we ykdysady gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolan täzeçil usullary pugtalandyrmak üçin Türkmenistanyň ykdysadyýetine daşary ýurt maýasyny çekmek işiniň ähmiýeti barha ýokarlanýar.

Milli Liderimiz döwletiň maýa goýum syýasatynyň möhüm ugurlaryny kesgitlemek bilen, Türkmenistanyň bar bolan ägirt uly tebigy serişdeleri, şeýle hem geografik taýdan amatly ýerleşmegi we üstaşyr mümkinçilikleri babatda dünýä bazarlarynda bar bolan bäsdeşlik artykmaçlyklaryndan ugur alýar. Ýurdumyzyň sebitiň we yklymyň wajyp ulag-logistik ulgamyna öwrülmegi, peýdaly gazylyp alynýan çig mal ýataklaryny senagat taýdan gaýtadan işlemek we ýerli çig mal serişdelerinden ýokary goşmaça binýady bolan taýýar önümlerini öndürmek ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň wajyp ugurlarynyň birine öwrüldi.

Daşarky we içerki ýagdaýlary deňeşdirmek, serişde binýadyny nazara almak bilen uzak möhletleýin esasda tehniki we tehnologik ösüşiň has netijeli ýoluny saýlap almak tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, birnäçe pudaklarda we kärhanalarda täzeçil strategiýany emele getirýär. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow täze önümçilik kuwwatlyklaryna maýalaryň goýulmagy halk hojalygynyň durmuş ulgamynyň ähli pudaklarynyň ösüş maksatnamalaryna itergi bermäge, ýurdumyzyň önüm öndürijilerini, şol sanda hususyýetçileri goldamaga mümkinçilik berýär diýip belleýär. Munuň özi diňe bir daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň girdejisiniň artmagynyň möhüm çeşmesi bolup durýan islegli harytlaryň hasabyna eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge şert döredýär.

Köpugurly milli ykdysadyýeti kemala getirmek, ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösüşini üpjün etmek maksady bilen döwlet maýa goýum maksatnamasyny durmuşa geçirmek serişdeleriň halkara bazarlarynda ýurdumyzyň Hökümetiniň agentligi hökmünde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň amala aşyrýan çäreleriniň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli ykdysadyýetimize daşary ýurt maýadarlaryny çekmek maksady bilen bank birnäçe daşary ýurt maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmekde ägirt uly tejribe toplady. Geçen, 2018-nji ýyl bu babatda has-da netijeli boldy.

Şeýlelikde, geçen ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Germaniýanyň iri “Commerzbank” bank konserni bilen ýurdumyzyň Oba we suw hojalyk ministrligi üçin Ýewropa (GFR, Fransiýa, Italiýa, Niderlandlar) önümçiligi bolan oba hojalyk tehnikalarynyň getirilmegini maliýeleşdirmek boýunça jemi bahasy 121 million 82 müň 500 ýewro bolan karz ylalaşygyna gol çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan “Açyk gapylar” syýasaty netijesinde amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmek işleri bilen birlikde, Türkmenistanyň çäginde taslamalary durmuşa geçirmäge halkara kompaniýalaryň gatnaşmagy üçin zerur şertler döredildi. Şeýlelikde, iýul aýynda halkara hyzmatdaşlyk üçin Ýapon banky we beýleki maliýe edaralary bilen umumy bahasy ABŞ-nyň 152 million 618 müň 478,35 dollary we 13 milliard 101 million 782 müň 598 ýapon ýeni bolan iki karz ylalaşygy baglaşyldy. Olar Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwaty 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik bekediniň taslamasyny gurup, ulanmaga berilmegini maliýeleşdirmek üçin amala aşyryldy.

Bu iri maýa goýum taslamasynyň durmuşa geçirilmegine 2018-nji ýylyň noýabr aýynda badalga berildi. Ony amala aşyrmaga Ýaponiýanyň “Sumitomo Corporation” we “Mitsubishi Hitachi Power Systems”, şeýle hem Türkiýäniň “Rönesans Holding” kompaniýalary çekildi. “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň buýurmasy esasynda gurulýan bu desga diňe bir Lebap welaýatyny elektrik energiýasy bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, onuň goňşy Owganystana iberilýän möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berer.

Türkmenistany 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny 33 milliard kilowat-sagada ýetirmek meýilleşdirilýär. Pudagyň kuwwatlyklarynyň artdyrylmagy ýurdumyzyň dünýäniň energetika ulgamyna goşulmagyny şertlendirer diýip bellemek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde bu ulgama aýratyn ähmiýet berýär.

2018-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň energiýa ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamany maliýeleşdirmek üçin Aziýanyň ösüş banky bilen umumy bahasy ABŞ-nyň 500 million dollary bolan ylalaşyga gol çekilmegi ýurdumyzyň energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilýän eksport ugurlarynyň giňeldilmegine gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň bir bitewi Merkezi Aziýa energiýa ulgamyna goşulmagy Türkmenistan — Özbegistan — Täjigistan — Owganystan — Pakistan halkara taslamasynyň çäklerinde türkmen elektrik energiýasynyň ugradylýan möçberlerini artdyrmak üçin goşmaça mümkinçilikleri döretmekde wajyp orun eýeleýär.

Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegine mynasyp goşant goşýan Döwlet daşary ykdysady iş banky 2018-nji ýylyň döwründe BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen işjeň hyzmatdaşlygy dowam etdi. Onuň çäklerinde, 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda bu abraýly halkara gurama bilen Taslamalaýyn resminama gol çekildi. Bankyň BMGÖM bilen gatnaşyklary daşarky karz serişdeleriň hasabyna maliýeleşdirilýän ösüş babatdaky milli taslamalary utgaşdyrmagyň usullaryny kämilleşdirmek; bankyň täzeçil ösüşiniň orta möhlet üçin strategiýasyny işläp taýýarlamak; Döwlet daşary ykdysady iş bankynda sanly ulgamy ornaşdyrmaga taýýarlyk görmek ýaly üç esasy ugur boýunça alnyp baryldy.

Netijede, BMGÖM-niň goldaw bermeginde we “PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.” dünýä belli konsalting kompaniýasy bilen sanly bank ulgamyny öz içine alýan bankyň orta möhletleýin ösüş strategiýasy işlenip taýýarlanyldy.

Bu strategiýa bankyň ähli ugurlar boýunça, aýratyn-da, täzeçil maglumat tehnologiýalaryny ulanmak babatda işiniň kämilleşdirilmegini esasy ugur edinýär. Bu bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmek Konsepsiýasynyň wezipelerine laýyk gelýär. Täze strategiýanyň maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylmagy hödürlenilýän bank hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmäge we müşderilere edilýän hyzmatyň hilini we tizligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Şeýle hem 2018-nji ýylda BMGÖM we halkara bilermenler bilen hyzmatdaşlykda halkara we daşary ýurt maliýe edaralarynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän karz taslamalarynyň tertibiniň taslamasy taýýarlanyldy. Bu resminamanyň kabul edilmegi bankyň ministrlikler, guramalar we ýurdumyzyň edaralary bilen özara gatnaşyklarynyň tertipleşdirilmegine, şeýle hem milli ykdysadyýetimize maliýe serişdelerini çekmek boýunça daşary ýurt maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň we geriminiň giňeldilmegine gönükdirilendir.

Ykdysady durnuklylyk we ýurduň amatly syýasy ýagdaýy, kanunçylyk kepillikler hem-de döwlet goldawy daşary ýurt maýadarlary üçin Türkmenistana bolan gyzyklanmalarynyň artmagyny üpjün edýän esasy şertleriň biridir. Ýakyn döwür üçin maýa goýumy höweslendirmek boýunça toplumlaýyn çäreleri işläp taýýarlamakda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmagy we senagatlaşdyryş derejesiniň ýokarlanmagy, tehnologik ýagdaýlaryň ösdürilmegi, durmuş ulgamyny nazarlaýan bazar ykdysadyýetiniň emele gelmegi we halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy arkaly dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulmagyna ýardam bermek ýaly möhüm ugurlar kesgitlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, maýa goýum serişdeleriniň möçberlerini ýokarlandyrmak bilen birlikde, olary özleşdirmegiň netijeliliginiň artmagynyň üpjün edilmegi, şol sanda önümçiligi guramagyň kämilleşdirilmegi, täzeçil taslamalara eýe bolan hem-de Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dünýä bäsdeşlige ukyplylygynyň artmagyny şertlendirýän bankyň döredilmegi wajypdyr.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   17.01.2019  /  

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 15-nji martynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy.

12-nji martda Yslamabatda ýurdumyzyň wekiliýetiniň Pakistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilendigi barada habar berildi. Duşuşygyň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesi bellenildi. Pakistanyň döwlet Baştutany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän bitaraplyk syýasatynyň ähmiýetini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Pakistanyň halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň çäklerinde ysnyşykly gatnaşyklary bellenildi.

Ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak ýaly möhüm taslamalaryň amala aşyrylyşyna hem-de täze ulag geçelgelerini döretmek boýunça tagallalaryň birleşdirilmegine aýratyn üns berildi.

Saparyň jemleri boýunça resminamalaryň bäşisine: iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga üýtgetmeleri girizmek hakyndaky Teswirnama; Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2019 — 2024-nji ýyllarda Hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna; Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik gullugy akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama; Türkmen-pakistan bilelikdäki işewür geňeşini döretmek hakynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Pakistanyň Söwda-senagat edaralarynyň Federasiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama; Pakistanyň Hökümeti bilen «TAPI Pipeline Company Limited» paýdarlar kompaniýasynyň arasynda kabul ediji döwletiň Hökümeti bilen Ylalaşygyň Baş şertlerine gol çekildi.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny çekmek hem möhüm ähmiýete eýedir. Bu iri düzümleýin taslamalar hem-de ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça tagallalaryň birleşdirilmegi sebitara goşulyşmak işlerini işjeňleşdirmäge ýardam etmäge gönükdirilendir.

Hasabatyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Bahreýniň Patyşasynyň 17 — 19-njy martda Türkmenistana meýilleşdirilen döwlet saparyna taýýarlyk görlüşi barada habar berdi.

Türkmenistan we Bahreýn, däp bolşy ýaly, köptaraplaýyn görnüşde, halkara guramalaryň, şol sanda Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerinde netijeli gatnaşyk edýärler. Bahreýn Patyşalygy hormatly Prezidentimiziň oňyn başlangyçlaryny hemişe goldaýar.

Maýa goýum, bank, nebitgaz ulgamlarynda, himiýa senagatynda, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy höweslendirmek boýunça ikitaraplaýyn taslamalary durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Saparyň netijeleri boýunça döwletara gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny pugtalandyrmaga, olaryň ösüşine kuwwatly itergi bermäge gönükdirilen resminamalaryň ençemesine gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda netijeli gatnaşyklary ösdürmek, dürli pudaklarda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýandygyny aýtdy. Hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikler Türkmenistanda ykdysadyýet toplumynda we durmuş ulgamynda amala aşyrylýan giň möçberli maksatnamalar, senagatlaşdyrmak boýunça meýilnamalar, türkmen bazarynda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýlary bilen hem şertlendirilendir.

Ýurdumyzyň durmuşynda birnäçe şanly wakalaryň bolýandygyny belläp, hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak boýunça ählihalk ýowaryny we Milli bahar baýramy mynasybetli meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   11.01.2019  /  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet ykdysady we durmuş syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, täze taslamalara hem-de milli maksatnamalary amala aşyrmak boýunça möhüm wezipelere seredildi, birnäçe resminamalar kabul edildi.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň bank ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, müşderilere edilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek we olaryň hilini ýokarlandyrmak üçin karz beriş edaralarynda nagt däl hasaplaşyklary geçirmegiň öňdebaryjy usullary giňden ulanylýar.

Häzirki günde “Altyn asyr” töleg ulgamynda “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny peýdalanýanlaryň sany artýar. Bu hyzmatlaryň kömegi bilen hususy bölege degişli müşderiler bank hasaplaryny karz edarasyna barmazdan, menzilara dolandyrmagy we hyzmatlaryň dürli görnüşlerini tölemegi amala aşyryp bilýärler. Ýakyn geljekde “Rysgal” paýdarlar-täjirçilik banky tarapyndan QR-koduň (dessin tassyklanylýan kod) ulanylmagy bilen tölegleri geçirmek ulgamyny işe girizmek meýilleşdirilýär.

Wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa bu bankyň “MasterCard” halkara töleg ulgamynyň agzalygyna girmegi bilen baglanyşykly taýýarlyk işleri barada habar bermek bilen, bu ulgamyň töleg kartyny peýdalanýanlara niýetlenen halkara töleg kartlarynyň milli nusgalaryny hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürledi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bank ulgamynyň durnukly ösdürilmegi möhüm şertleriň biri bolup, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, döwletimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň ählumumy ulgamyna üstünlikli goşulyşmagy üçin zerurdyr diýip belledi.

Bank hyzmatlarynyň sanawyny giňeltmek we hilini artdyrmak, şol sanda halkara derejede giňeltmek, öňdebaryjy tejribäni hem-de innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak geljegi uly ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli peýdalanyjylar üçin “MasterCard” halkara töleg ulgamynyň plastik kartlarynyň hödürlenen nusgalaryny, umuman, makullap, wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Ähli ulgamlarda innowasiýalary, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak häzirki döwrüň esasy wezipesi bolup durýar, munuň özi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny dünýä derejesinde ýokarlandyrmaga gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Adam mümkinçiliklerine maýa goýumlary — bu möhüm goýumlaryň biri bolup, olar geljekde ykdysadyýeti ösdürmekde hem-de onuň netijeliligini ýokarlandyrmakda uly orun eýelär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

dünýäniň öňdebaryjylarynyň hataryna çykarmak maksady bilen, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň öňünde mineral serişdeleriň gaýtadan işlenýän möçberini has-da artdyrmak, täze kärhanalary gurmak we öňden barlarynyň durkuny täzelemek üçin maýa goýumlaryny çekmek wezipesiniň durýandygyny nygtap, wise-premýere öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly çykarylýan önümleriň görnüşlerini giňeltmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň elektrik energetikasynyň ägirt uly kuwwaty barada aýtmak bilen, energiýa serişdeleri boýunça Türkmenistanyň dünýäniň iň baý döwletleriniň biridigini, mälim bolşy ýaly, elektrik energiýasyny öndürmegiň dünýäde iň düşewüntli önümçilikleriň biri hasaplanýandygyny nygtady. Şundan ugur alnyp, bu möhüm pudaga gönükdirilýän maýa goýumlarynyň möçberi yzygiderli artdyrylýar. Şunuň netijesinde, türkmen energetika senagaty ýokary depginler bilen ösýär hem-de dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga ukyplydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzda süýji-köke önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça işlenilip taýýarlanylýan taslamalar barada hasabat berip, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň güýji bilen bu önümleriň daşary ýurtlardan getirilmeginiň ýerini tutmak maksadynda önümçilik kärhanalaryny gurmak üçin görülýän çäreler babatda aýtdy.

Hususy we karz serişdeleriniň hasabyna amala aşyrmak maksat edinilýän bu taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen süýji-köke önümleriniň önümçiligi ýylda 13 müň 800 tonna köpeler, artykmaç bölegini bolsa eksport etmek göz öňünde tutulýar. Ýewropanyň esasy kompaniýalarynyň öňdebaryjy enjamlary bilen enjamlaşdyryljak täze kärhanalaryň ulanylmaga berilmegi bilen goşmaça iş orunlary dörediler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taslamalar bilen tanşyp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi döretmek we ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak ulgamynda telekeçiligiň barha artýan ornuny belläp, türkmen işewürliginiň marketing strategiýasynda seljeriş işlerini alyp baryjy düzümleriň işini güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz süýji-köke öndürjek täze kärhanalary gurmak boýunça teklip edilen taslamalary ýurdumyzda satyn alyjylyk islegini we daşarky bazaryň islegini nazara alyp, ýene-de bir gezek içgin işlemegi hem-de önümleriň bu görnüşini ýerlemegiň has amatly ugurlaryny kesgitlemegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenabat awtomobil ýolunyň gurluşygynyň taslamasy boýunça hasabat berdi. Bu taslamany amala aşyrmak hormatly Prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna ynanyldy.

Umumy bahasy ABŞ-nyň 2 milliard 300 million dollaryna barabar bolan taslamada awtomobil ýolunyň gurluşygyny 2019 — 2023-nji ýyllar aralygynda üç tapgyrda amala aşyrmak hem-de birinji tapgyrda Aşgabat — Tejen bölegini 2020-nji ýylyň dekabr aýynda, ikinji tapgyrda Tejen — Mary bölegini 2022-nji ýylyň dekabr aýynda, üçünji tapgyrda Mary — Türkmenabat bölegini 2023-nji ýylyň dekabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak teklip edilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu taslamanyň türkmen ykdysadyýeti hem-de halkara gatnaşyklar üçin ähmiýetlidigini we onuň durmuşa geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň milli maksatnamalaryny amala aşyrmaga, şol sanda ýurdumyzyň döwrebap senagat we ulag düzümlerini kemala getirmäge türkmen telekeçileriniň işjeň gatnaşýandyklaryny kanagatlanma bilen belledi.

Biz ýurdumyzyň işewürlerine halk hojalyk toplumyny pugtalandyrmaga, onuň sebitde we dünýäde bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen uly we möhüm taslamalary ynanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy

Awtobany gurmagyň taslamasynyň amala aşyrylmagy täze iş orunlarynyň ençemesini açar diýip, milli Liderimiz ýollary gurmak babatda öňdebaryjy tejribäni we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak barada görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, halkymyzyň demokratik gymmatlyklaryny nazara almak bilen, döwletiň hukuk hem-de ykdysady esaslaryny has-da berkitmäge ýardam edýän täze kanunlaryň işlenip taýýarlanylmagyna aýratyn üns bermek gerek. Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy onuň ilatynyň durmuş abadançylygynyň derejesine gös-göni baglydyr diýip, döwlet Baştutanymyz täze ýazan goşgusyndan:

— Pederleň tagzym-togaby,
Geçmişiň ertä dowamy,
Kişňeýşiň — arşyň owazy,
Kalbymyň senasy, Rowaç! —
diýen ganatly setirlerini okady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, hemmelere berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 01.03.2019 / Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere garamaga geçmek bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer halkara we sebit maliýe düzümleri, şol sanda hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Wise-premýer häzirki wagtda Yslam korporasiýasynyň ýurdumyzyň telekeçileriniň durmuşa geçirýän taslamalaryna maýa serişdelerini gönükdirmäge gyzyklanma bildirýändigi baradaky teklibiň gelip gowşandygyny habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan degişli guramaçylyk işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň halkara derejede tagallalary has-da işjeňleşdirendigini, abraýly ykdysady edaralar bilen gatnaşyklaryň ugurlaryny ep-esli giňeldendigini belledi. Halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny durnukly we okgunly ösdürmek ýurdumyzyň daşary ykdysady syýasatynyň esasy ugry bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde telekeçiligi ösdürmegiň milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny hem-de netijeliligini ýokarlandyrmagyň has netijeli ýoludygyny aýdyp, kiçi we orta telekeçiligiň wekilleriniň giň gerimli işiniň, öndürýän önümleriniň möçberini artdyrmak, ilaty iş bilen üpjün etmek boýunça wezipeleriň üstünlikli çözülmegine, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam edýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hususy ulgamy goldamak, şol sanda esasy maliýe guramalarynyň maýa serişdelerini gönükdirmäge bolan gyzyklanmalary aýratyn ähmiýete eýedir. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Ýurdumyzda bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek hakyndaky” Kararyň taslamasy hödürlenildi. Şunuň bilen baglylykda, 2019-njy ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden we Ak bugdaý etraplarynyň aralygynda 1 million 500 müň düýp bag nahallarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň çäginde hem şonça mukdardaky ýaprakly, pürli, miweli baglaryň hem-de üzüm nahallarynyň ekiljekdigi bellenildi. Bu işleri guramak ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimlikleriniň üstüne ýüklenildi. Döwlet Baştutanymyz 21-nji martda bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek hakyndaky Karara gol çekip bu möhüm çärä taýýarlyk görmek hem-de «Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasyny» mundan beýläk-de durmuşa geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň elektrik energetikasynyň ägirt uly kuwwaty barada aýdyp, energiýa serişdeleriniň möçberi boýunça Türkmenistanyň dünýäniň iň baý döwletleriniň biridigini belledi. Mälim bolşy ýaly, elektrik energiýasyny öndürmek tutuş dünýäde iň girdejili önümçilikleriň biri hasaplanylýar. Şundan ugur alnyp, bu möhüm pudaga gönükdirilýän maýa goýumlarynyň mukdary yzygiderli artdyrylýar. Şunuň netijesinde, häzirki wagtda türkmen energetika senagaty ýokary depginler bilen ösýär we dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga ukyplydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow islendik maýa goýumly gurluşyk taslamasyna sebitiň durmuş we ykdysady ýagdaýy babatda garalmalydygyny hem-de serişdeleri netijeli peýdalanmagyň esasynda amala aşyrylmalydygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kärhanalaryň hususylaşdyrylmagynyň ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, senagat önümçiliginiň netijeliligini artdyrmaga, hususy telekeçiligi depginli ösdürmäge mümkinçilik berjekdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligini hem-de önümleriň eksportyny artdyrmak, bazar ykdysadyýetine geçmegi çaltlandyrmak boýunça bar bolan mümkinçilikleriň doly derejede ulanylmalydygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz uzak möhletleýin esasda dünýä ösüşiniň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde ulag pudagynyň eýeleýän ornuny we ähmiýetini nygtap, bu ugurdaky döwrebap, utgaşykly, deňeçer we ýokary tehnologiýaly düzümiň, sebitleýin, yklymlaýyn we ählumumy derejedäki Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde aýratyn zerurdygyny belledi. Munuň özi dünýä hojalyk gatnaşyklaryny berkitmegiň, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegiň, ykdysady ösüşi we durmuş abadançylygyny üpjün etmegiň möhüm şerti bolmak bilen, halkara bileleşigiň strategik bähbitlerine laýyk gelýär. Milli Liderimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde durnukly ösüş üçin şertleri döretmek maksady bilen ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmek, olara öňdebaryjy maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça tagallalary işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtap, bu wezipeleriň çözülmegini berk gözegçilikde saklamagy talap etdi.