Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

2014-njy ýylda "The Banker" ady belli Britan jurnalyň bäsdeşligi boyunça, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň iň gowy bank edarasy adyna mynasyp boldy we "Türkmenistanyň 2014-njy ýylyň Banky" diplomyna eýe boldy.

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky şu ýokary sylaga onikinji gezek mynasyp bolan ýurduň ýeke-täk bankydyr.

Bu ýagdaý Türkmenistanyň bank bazarynda Bankyň öňde baryjy ornunyň berkligiň subutnamasydyr.

Bank bölekleýin hem-de korporatiw ugurlarda öz gatnaşygyny hemişe artdyryp, Garaşsyz Bitarap Türkemnistanyň ykdysadyýetiniň yzygiderli ösüşine ýardam edýän Türkmenistanda iň uly uniwersal maliýe instituty hökmünde bolmagyna çalyşýar