Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

«Bagtly maşgala» karzy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky "Bagtly maşgala" atly ýeňillikli karzyny berýär.

Mundan beýläk ýaş maşgalalar öz öýlerini bezemek, ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin örän amatly şertlerde Bagtly maşgala karzyny alyp bilerler.

Dowamy...

Demir sandyklaryň kärendesi

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

Dowamy...

Goýum "Kämillik sowgady"

Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler. Bu şahsy hasaba gyssagly goýum göterimi ýygnanar, we Goşmaça: sowgat hökmunde Bank tarapyndan Goterim goşular we plastik karty sowgat beriler.

Dowamy...

MasterCard we Visa kartlary – talyplar üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy?
Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy?
Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi?
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda Siz olar üçin halkara VISA we MasterCard kartlaryny açyň.

Dowamy...