Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

 • Talyp Karzy

  "Bilim - üstünlikleriň açary"

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim ulgamyndaky syýasatyny amala aşyrnak maksady bilen...

  Dowamy...
 • «Bagtly maşgala» Karzy

  Ýaş maşgalalar üçin

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  Dowamy...
 • Goýum "Kämillik sowgady"

  Gelejegiňe ynamlylyk bilen

  Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler...

  Dowamy...
 • VISA kart bilen döwrebap gadam

  Tomus! Dynç alyş we syýahat döwri!

  VISA kartynyň mümkinçiliklerini ulanmak üçin - iň amatly wagt! Biziň Bankymyzda VISA International kartyny açdarsyňyz...

  Dowamy...
 • Seýfler kärendesi

  Bank demir seýfleri Siziň zatlaryňyzy saklamak üçin

  Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär....

  Dowamy...
 • VISA karty – talyplar üçin

  Siziň çagalaryňyzyň barada Rahatlygyňyz we ynanjyňyzdyr!

  Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi? Siz olar üçin halkara VISA kartyny açyň

  Dowamy...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
EUR/USD: 1.1035 USD/RUB: 65.7155 GBP/USD: 1.5667
USD EUR GBP RUB x100
ALYŞ 3.4913 3.8527 5.4699 5.3128
SATYŞ 3.5175 3.8816 5.5109 5.3526
Soňky üýtgetme: 20 Awgust 2015, Walýutalaryň nyrhlary

Türkmenistanyň Hökümetiniň halkara maýa bazarynda resmi wekili bolup durýar

 • Ykdysady, şeýle hem durmuş jähtindäki strategik möhüm maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ortaça möhletleýin, uzakmöhletleýin daşary ýurt maýasyny çekýär

Bank daşary ykdysady aragatnaşyklary berkitmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň walýuta bähbidini we Türkmenistanyň daşary ykdysady işine gatnaşyjylaryň bähbitlerini goramak üçin esaslandyrylan

Türkmenistanyň Hökümetiniň halkara maýa bazarynda resmi wekili bolup durýar

 • Ykdysady, şeýle hem durmuş jähtindäki strategik möhüm maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ortaça möhletleýin, uzakmöhletleýin daşary ýurt maýasyny çekýär

Bank daşary ykdysady aragatnaşyklary berkitmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň walýuta bähbidini we Türkmenistanyň daşary ykdysady işine gatnaşyjylaryň bähbitlerini goramak üçin esaslandyrylan

The official Agent of the Government of Turkmenistan on international capital markets

 • Attracts middle-term and long-term foreign loans for financing strategic important projects

 • Attracts middle-term and long-term foreign loans for financing strategic important projects
The bank is established to develop and stregthen foreign economic relations and to protect currency interests of Turkmenistan as well as participants' of foreign economic activities

The official Agent of the Government of Turkmenistan on international capital markets

+993 (12) 40-60-50 / 40
 
+993 (12) 40-65-63 / 64 / 95
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Kiçi we orta telekeçiligi goldamak maksatnamasy

  Söwdaňyzy Türkmen Daşary Ykdysady Bank bilen hyzmatdaşlykda ösdürin

 • MILLIKART we VISA kart saklaýjylar üçin täze hyzmatlar

  Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi barada “SMS-habarnama” we “Balans soragnamasy”

 • 1
 • 2
 • All
 • Şahsy Taraplar
 • Kiçi We Orta Telekiçilik
 • Korporatiw Müşderlere
 • Bank Barada
load more / hold SHIFT key to load all load all

Täzelikler

 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi >

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň Dowamy...
 • TOPH – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň konsorsiumynyň öňbaşçysy kesgitlenildi. >

  2015-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrliginde hakyky taryhy ähmiýetli waka boldy – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan Dowamy...
 • Türkmenistany senagatlaşdyrmak Türkmen-Türk hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr >

  6-njy awgust Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň iş sapary bilen Türkiýe Respublikasyna geldi. Agşam Türkmenistanyň Baştutany iri türk işewürliginiň wekilleri bilen Dowamy...
 • 1