Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

 • Talyp Karzy

  "Bilim - üstünlikleriň açary"

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim ulgamyndaky syýasatyny amala aşyrnak maksady bilen...

  Dowamy...
 • «Bagtly maşgala» Karzy

  Ýaş maşgalalar üçin

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  Dowamy...
 • Goýum "Kämillik sowgady"

  Gelejegiňe ynamlylyk bilen

  Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler...

  Dowamy...
 • VISA kart bilen döwrebap gadam

  Tomus! Dynç alyş we syýahat döwri!

  VISA kartynyň mümkinçiliklerini ulanmak üçin - iň amatly wagt! Biziň Bankymyzda VISA International kartyny açdarsyňyz...

  Dowamy...
 • Seýfler kärendesi

  Bank demir seýfleri Siziň zatlaryňyzy saklamak üçin

  Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär....

  Dowamy...
 • VISA karty – talyplar üçin

  Siziň çagalaryňyzyň barada Rahatlygyňyz we ynanjyňyzdyr!

  Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi? Siz olar üçin halkara VISA kartyny açyň

  Dowamy...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
EUR/USD: 1.1344 USD/RUB: 67.3210 GBP/USD: 1.5190
USD EUR GBP RUB x100
ALYŞ 3.4913 3.9605 5.3033 5.1861
SATYŞ 3.5175 3.9903 5.3431 5.2250
Soňky üýtgetme: 29 Ýanwar 2015, Walýutalaryň nyrhlary

Türkmenistanyň Hökümetiniň halkara maýa bazarynda resmi wekili bolup durýar

 • Ykdysady, şeýle hem durmuş jähtindäki strategik möhüm maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ortaça möhletleýin, uzakmöhletleýin daşary ýurt maýasyny çekýär

Bank daşary ykdysady aragatnaşyklary berkitmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň walýuta bähbidini we Türkmenistanyň daşary ykdysady işine gatnaşyjylaryň bähbitlerini goramak üçin esaslandyrylan

Türkmenistanyň Hökümetiniň halkara maýa bazarynda resmi wekili bolup durýar

 • Ykdysady, şeýle hem durmuş jähtindäki strategik möhüm maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ortaça möhletleýin, uzakmöhletleýin daşary ýurt maýasyny çekýär

Bank daşary ykdysady aragatnaşyklary berkitmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň walýuta bähbidini we Türkmenistanyň daşary ykdysady işine gatnaşyjylaryň bähbitlerini goramak üçin esaslandyrylan

The official Agent of the Government of Turkmenistan on international capital markets

 • Attracts middle-term and long-term foreign loans for financing strategic important projects

 • Attracts middle-term and long-term foreign loans for financing strategic important projects
The bank is established to develop and stregthen foreign economic relations and to protect currency interests of Turkmenistan as well as participants' of foreign economic activities

The official Agent of the Government of Turkmenistan on international capital markets

+993 (12) 40-60-50 / 40
 
+993 (12) 40-65-63 / 64 / 95
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Kiçi we orta telekeçiligi goldamak maksatnamasy

  Söwdaňyzy Türkmen Daşary Ykdysady Bank bilen hyzmatdaşlykda ösdürin

 • MILLIKART we VISA kart saklaýjylar üçin täze hyzmatlar

  Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi barada “SMS-habarnama” we “Balans soragnamasy”

 • 1
 • 2
 • All
 • Şahsy Taraplar
 • Kiçi We Orta Telekiçilik
 • Korporatiw Müşderlere
 • Bank Barada
load more / hold SHIFT key to load all load all

Täzelikler

 • Manadyň hümmetiniň milli ykdysadyýetde tutýan orny >

  27.01.2015ý. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň milli ykdysadyýeti günsaýyn ýokary depginlere, ösüşlere eýe bolýar. Dowamy...
 • Türkmenistan - 2014-nji ýylyň netijeleri >

  09.01.2015ý. 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine 2014-nji ýylda ýurdumyzy Dowamy...
 • Gazagystan – Türkmenistan – Eýran Halkara Demir Ýolunyň Türkmen – Eýran Böleginiň Açylyş Dabarasy >

  2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Dowamy...
 • 1